کلیدواژه‌ها = امام خمینی(ره)
پیشرفت عدالت سیاسی از منظر حکمت متعالیه

دوره 5، شماره 17، آذر 1397، صفحه 7-30

امین نوروزی مصیر؛ شریف لک زایی؛ علیرضا گلشنی


راهکار امام خمینی(ره) برای ایجاد صلح و جهان عاری از خشونت

دوره 3، شماره 9، آذر 1395، صفحه 35-61

شریف لک زایی؛ رضا لک زایی


بررسی تاثیر هجرت عرفانی بر هجرت سیاسی در اندیشه امام خمینی

دوره 2، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 107-123

زاهد غفاری هشجین؛ محمد آقایی؛ محمد رضا فتحی مهر