فرایند پذیرش مقالات

1- دریافت اولیه.

2- بررسی شرایط (ارتباط با اولویت‌های فصلنامه و رعایت ضوابط ساختاری مقاله).

3- در صورت نداشتن شرایط لازم عدم پذیرش مقاله به نویسنده اعلام خواهد شد.

4- در صورت داشتن شرایط اولیه، جهت ارزیابی برای داوران محترم ارسال خواهد شد.

5- پس از ارزیابی داوران در صورت منفی بودن ارزیابی، به نویسنده اطلاع داده می‌شود.

6- در صورت تأیید، توسط داوران، به نویسنده اطلاع داده می‌شود.

7- در صورت نیاز به اصلاحات، مقاله به نویسنده ارجاع داده می‌شود و نویسنده باید ظرف مدت 15 روز مقاله اصلاح شده را عودت نماید.

8- فایل اصلاح شده، جهت تأیید مجدد داور ارسال خواهد شد.

9- پس از تأیید داور، مقاله پذیرش می‌شود.