اهداف و چشم انداز

اهداف اصلی: 

اندیشه سیاسی امام خمینی
 مطالعات نوین سیاسی
ـ اندیشه سیاسی در اسلام معاصر
ـ مطالعات آینده پژوهی انقلاب اسلامی
ـ مسائل راهبردی جهان اسلام
ـ مسائل راهبردی و کلان جمهوری اسلامی ایران
ـ سیاست‌های تطبیقی
ـ مطالعات توسعه و پیشرفت اسلامی
ـ نیازهای سیاسی کشور و راهبردی عملیاتی

- اندیشه سیاسی رهبران انقلاب

- مقایسه اندیشه سیاسی امام خمینی با سایر متفکران

اهداف فرعی:
ـ توسعه و تعمیق مباحث سیاسی
ـ شناسایی راهکارها و پیشنهادات پیرامون مباحث کلان ج.ا.ایران
ـ شناخت اندیشه‌های سیاسی در اسلام معاصر و معرفی آن
ـ بهره‌گیری از دستاوردهای دانش‌های بین رشته‌ای در حوزه سیاست
ـ ارائۀ الگوی پیشنهادی در عرصه آسیب‌های کلان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی
ـ بررسی تطبیقی سیاست‌های کلان نظام‌های سیاسی