تحلیل محتوای کمّی و کیّفی مصاحبه ها و پیام های امام خمینی(ره) براساس صحیفه امام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی

2 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

چکیده

مصاحبه ها، گفتگوها و پیام های امام خمینی (س) که در 21 جلد در مجموعه ای با عنوان صحیفه امام منتشر شده است، بخش مهمی از محتوای این مجموعه را تشکیل می دهند. در واقع، عمده مطالب و مبانی فکری و سیاسی امام(ره) که در جریان پیروزی انقلاب اسلامی تاثیرگذار بود از طریق مصاحبه ها به طور کلی با رسانه های خارجی و خبرگزاری هایی بود که به گوش مردم حقیقت طلب ایران و سایر جهانیان می رسید. بخش عمده ای از تحولات خارجی و مسائل سیاسی داخلی نیز در قالب پیام از طرف امام (ره) راهنمای عمل در تعیین سیاست های کلی نظام بود. پژوهش پیش رو با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی به بررسی محورهای عمده و مورد تاکید حضرت امام در مصاحبه ها و پیام های ایشان می پردازد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative and quantitative analysis of Imam Khomeini’s interviews and massages based on the Sahifeh

نویسندگان [English]

 • Dr.Yahya Fozi 1
 • Fatemeh Ghorbani 2
1 Professor, Research Institute for Humanities and Cultural
2
چکیده [English]

Interviews and massages are the most important parts of Imam Khomeini’s sahifeh which is collected in 21 volumes. As the matter of fact, interviews and massages of Imam Khomeini disseminated by media or news agency has a major role in informing Iranian and others during the process of Islamic revolution. Internal political transitions and international issues of revolution are also guided by imam’s massages. This text is going to use the qualitative and quantitative research method to survey Imam Khomeini’s massages and interviews. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Khomeini
 • Sahifeh
 • Interviews
 • Massages
 • content analysis
 • امام خمینی، سید روح ا... (1370). صحیفه امام خمینی(ره). جلدهای 1 تا 22. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). (مجموعه نرم افزاری).
 • ایمان، محمدتقی و محمودرضا نوشادی. (1390). «تحلیل محتوای کیفی». فصلنامه پژوهش، س3. ش 2 صص44-15.
 • تبریزی، منصوره. (1393). «تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی». فصلنامه علوم اجتماعی، ش 64، صص 138-105.
 • ساروخانی، محمدباقر. (1387). روش های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • سیدامامی، کاووس. (1390). پژوهش در علوم سیاسی.. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دانشگاه امام صادق(ع). چاپ سوم
 • منوچهری، عباس. (1387). رهیافت و روش در علوم سیاسی. تهران: انتشارات سمت.
 • Mayring, P. (2000). "Qualitative Content Analysis”. Forum Qualitative Social Research, 1(2).
 • Neuman,Lawrence. (2000) social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Allyn and Bacon.
 • Wilkinson, David & Birmingham, Poter. (2003). " Using Research Instruments: A Guide for Researchers”. London: Routledge.