دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، آذر 1401 
جایگاه « تفکّر» در فلسفه سیاسی اسلامی

صفحه 115-136

احسان کاظمی؛ محسن جمشیدی؛ عبدالله بیننده