ضرورت برابری در خون خواهی در فقه سیاسی با تاکید بر مبانی امام خمینی (س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی/ تهران

چکیده

حق خون‌خواهی بین مسلمانان و غیرمسلمانان از موضوعات چالش‌برانگیز امروز است. مشهور فقهای امامیه و بعضی فقهای اهل سنّت قائل به کشته‌شدن غیرمسلمان در برابر قتل مسلمان‌اند، درحالی‌که کشتن مسلمان را در برابر قتل غیرمسلمان روا نمی‌دانند. این حکم با استناد به آیة نفی سبیل، خبر و اجماع استنباط شده است. پس از پیروزی جمهوری اسلامی نیز در قوانین کیفری از این نابرابری تبعیت شده است. علی‌رغم نظر مشهور فقهای امامیه بر حکم نابرابری، برخی از فقهای معاصر با پشتوانة دیدگاه سیاسی خویش و کرامت انسانی، ادلة مشهور را کافی ندانسته و قائل به برابری غیرمسلمان با مسلمان در خون‌خواهی شده‌اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی ــ تحلیلی، ضمن بررسی و نقد ادله و توجیهات قائلین به نابرابری، حکم را بر مبنای تئوری امام خمینی در نقش زمان و مکان در استنباط سنجیده است و نشان می‌دهد که در عصر حاضر موضوع سلطة غیرمسلمانان منتفی است. غیرمسلمانان به‌عنوان شهروند و با رعایت قوانین در کشور اسلامی زندگی می‌کنند، بنابراین بر اساس فقه سیاسی، برابری در خون‌خواهی غیرمسلمانان با مسلمانان حکم اسلام است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Necessity of equality in bloodshed in political jurisprudence with emphasis on the principles of Imam Khomeini (PBUH)

نویسندگان [English]

  • Zohreh Khani
  • farzad rozbahani
Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution / Tehran
چکیده [English]

The blood feud between Muslims and non-Muslims is one of the most challenging issues today. Famous Imami jurists and some Sunni jurists believe that non-Muslims should be killed in response to the murder of Muslims, while they do not consider it permissible to kill a Muslim in response to the killing of non-Muslims. After the victory of the Islamic Republic, this inequality has been followed. Some contemporary jurists, with the support of their political views and human dignity, have considered the equality of non-Muslims with Muslims in blood.

The present article, with a descriptive-analytical method, while criticizing the arguments of those who believe in inequality, has also evaluated the verdict based on Imam Khomeini's theory on the role of time and space in inference, and shows that in the present era, the issue of non-Muslim domination is ruled out. Non-Muslims live in an Islamic country as citizens and abide by the laws, therefore, based on political jurisprudence, the equality of bloodshed between non-Muslims and Muslims is the rule of Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Equality
  • Retribution
  • non-Muslims
  • The role of time and space