تحلیل گفتمانی دو مفهوم متعارض از «انتظار» (ازدیدگاه امام خمینی (ره)و انجمن حجتیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری تخصصی اندیشه سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

بررسی معنای انتظار در دو گفتمان ایستایی و غیرانقلابی و گفتمان پویا و انقلابی و همچنین تأثیر معنای انتظار و انگاره­های برخاسته از این مفهوم در نوع رفتار و کنشگری انسان در یک جامعه عصر غیبت، موضوعی است که هدف مطالعات بسیاری از جمله هدف پژوهش حاضر قرار گرفته است. این نوشتار با استفاده از شیوة توصیفی ـ تحلیل اسنادی به تحلیل گفتمانی موضوع پرداخته است. آنچه مسئلة پژوهش حاضر را مطرح می‌سازد، تأثیر انتظار در عصر غیبت بر کنشگری انسان است؛ موضوعی که مرزبندی­های مشخصی را در میان معتقدان به حضور فعال و غیرفعال در عصر غیبت ایجاد نمود و درصدد پاسخ به این پرسش است که انسان در مفصل‌بندی گفتمانی گفتمان‌های فکری برآمده از انتظار در عصر غیبت، چه هویت و کنشی را به دست می­آورد؟ آنچه پژوهش به دنبال ادعای آن است این مطلب است که برداشت پویا و انقلابی از انتظار در عصر غیبت که آیینه و انعکاس آن را می­توان در نظریات امام خمینی استناد نمود، فرایندی از سازوکارهای اساسی برای پیشبرد اهداف آرمانی و مفصل‌بندی عناصر هویتی مطلوب از انسان و کنشگری آن در جامعة اسلامی و مسئولیت‌پذیری صحیح در فراهم‌سازی بسترهای ظهور منجی عالم را ایجاد نمود. موضوعی که با کنشگری منفعلانه و نگرش‌های تقلیل‌گرایانه رویکردهای ایستایی به معنای انتظار در عصر غیبت به‌صورت شاخص در اندیشة فکری انجمن حجتیه، ناسازگاری کامل دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Discourse analysis of two conflicting concepts of "expectation"

نویسندگان [English]

  • Bahram Akhavan Kazemi 1
  • Mona Hamidi 2
1 Assistant Professor and Faculty Member, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University
2 student of SHiraz uni
چکیده [English]

Investigating the meaning of expectation in two static discourses and dynamic discourse and the impact of the meaning of expectation on the type of human activism in the society of the Age of Absence is a subject that has been the target of many studies, including the present research. The writing has analyzed the discourse of the topic using the descriptive method - document analysis. What the research seeks to claim is that the dynamic perception of expectation in the age of occultation, whose reflection can be cited in the theories of Imam Khomeini (RA), is a process of basic mechanisms for articulating the elements of the desired identity of man and its activism in society. Islam and correct responsibility in providing the platforms for the emergence of the savior of the world. This issue is completely incompatible with the reductionist attitudes of the static approaches of waiting in the age of absenteeism as an indicator in the intellectual thought of the Hojjatiye Association.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Static expectation
  • revolutionary expectation
  • Hojjatieh Association
  • Imam Khomeini
  • discourse