مشروطه و داوری سیاسی سوم: بازخوانی اندیشه سیاسی سید جمال الدین واعظ اصفهانی بر مبنای روزنامه الجمال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مقاله قصد دارد تا با ارائة نوعی داوری سیاسی متفاوت در عصر مشروطه به تبیین این مسئله بپردازد که سید جمال‌الدین واعظ به‌عنوان یکی از رهبران و مدافعین مجلس و مشروطه، چه شاخص‌هایی را برای حکومت قانون در نظر داشته است و داوری سیاسی مطلوب وی چه ارتباطی با آن شاخص‌ها دارد؟ در این خصوص سعی می‌شود پرسش پژوهش با بررسی روزنامۀ الجمال پاسخ داده شود. هدف این پژوهش روشن کردن ابعاد داوری سیاسی مطلوب نزد سیدجمال است که در قالب برداشت او از حکومت قانون تجلی پیدا می‌کند. این مقاله با استفاده از نوعی روش تحلیل محتوای کیفی می‌کوشد به یافته‌های خود دست پیدا کند و ازاین‌رو، این نکته را مطرح می‌کند که اندیشة سیاسی سید جمال به زبان گمشده‌ای در آن دوره اشاره دارد که بر نوعی داوری سوم تمرکز داشته و هدف آن برپایی موارد پیش رو است: 1. داوری سیاسی فضیلت‌مند؛ 2. مساوات، آزادی و عدالت برای همه آحاد ممالک محروسة ایران؛ 3. توسعة ملی در قالبِ رفع فقر، جهالت و استواریِ آموزش، مهارت و ارتقاء توانمندی‌های انسانی؛ 4. دفع استبداد مسبوق به سابقه در تاریخِ این مُلک.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the constitutional and the third political judgment: Rereading the political thought of Seyyed Jamaluddin Vaez Esfahani based on Al-Jamal newspaper

نویسنده [English]

  • mahmoud alipour
PhD of political science majoring in political thought from Tarbiat Modares University
چکیده [English]

This article intends to present a different kind of political judgment in the constitutional era, to explain what indicators Seyyed Jamaluddin Waez, as one of the leaders and defenders of the parliament and the constitution, had in mind for the rule of law And what does her favorable political judgment have to do with those indicators? For this purpose, we try to answer the research question by examining Al-Jamal newspaper. Therefore, the purpose of this research is to clarify the dimensions of the desired political judgment by Seyyed Jamal, which is manifested in the form of his perception of the rule of law. This article tries to reach its findings by using a kind of qualitative content analysis method, And therefore, it raises the point that Seyed Jamal's political thought refers to a lost language in that period, which focuses on a kind of third arbitration, and its purpose is to establish future cases: 1.Virtuous political judgment, 2. Equality, freedom, justice for all members of Iran's fenced countries, 3. National development in the form of eliminating poverty, ignorance and steadfastness of education, skill and promotion of human capabilities and 4. Repelling the unprecedented tyranny in the history of this country.
This article intends to present a different kind of political judgment in the constitutional era, to explain what indicators Seyyed Jamaluddin Waez, as one of the leaders and defenders of the parliament and the constitution, had in mind for the rule of law And what does her favorable political judgment have to do with those indicators? For this purpose, we try to answer the research question by examining Al-Jamal newspaper. Therefore, the purpose of this research is to clarify the dimensions of the desired political judgment by Seyyed Jamal, which is manifested in the form of his perception of the rule of law. This article tries to reach its findings by using a kind of qualitative content analysis method, And therefore, it raises the point that Seyed Jamal's political thought refers to a lost language in that period, which focuses on a kind of third arbitration, and its purpose is to establish future cases: 1.Virtuous political judgment, 2. Equality, freedom, justice for all members of Iran's fenced countries, 3. National development in the form of eliminating poverty, ignorance and steadfastness of education, skill and promotion of human capabilities and 4. Repelling the unprecedented tyranny in the history of this country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political Judgment
  • Seyyed Jamaluddin Waez
  • human rights
  • progress
  • constitutionalism