جایگاه « تفکّر» در فلسفه سیاسی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانش آموخته دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانش آموخته دکترای علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

بحث در خصوص ماهیت و ابعاد تفکر و تعقل به‌عنوان موضوعی بنیادین، همواره دغدغۀ نوع انسان و به‌خصوص فیلسوفان بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بحث از تفکر به معنای لغوی و اصطلاحی، جایگاه آن در فلسفه و فلسفۀ سیاسی اسلامی موردبررسی قرار ‌گیرد و برای این منظور به آرای فارابی و ملاصدرا رجوع شده است. نتیجه آنکه، در فلسفۀ اسلامی، تفکر در نسبت با هستی‌شناسی و قراردادن انسان به‌عنوان بخشی از هرم هستی قابل‌درک است و تفکر او در چنین منظومه‌ای معطوف به سعادت است. فارابی این مسئله را ذیل بحث از سلسلۀ عقول و مراتب آن موردبحث قرار داده است و ریاست مدینة فاضله را از آنِ کسانی می‌داند که به مرتبۀ «عقل مستفاد» رسیده باشند و نیل به همین مرتبه را مقسمِ انواع مدینه قرار داده است. ملاصدرا نیز، به‌صورتی دیگر به همین نکته رهنمون شده است با این تفاوت که برای او عقلانیت در کنار اشراق و وحی مطرح شده است و تفکر یکی از این ارکان سه‌گانه است و اندیشۀ سیاسی او نیز به‌تبع این تحول در مبادی به‌سوی نوعی حکومت شرعی متمایل شده است که او از آن به «علمای اهل معرفت» تعبیر کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The position of "thinking" in Islamic political philosophy

نویسندگان [English]

  • Ehsan kazemi 1
  • MOHSEN JAMSHIDI 2
  • ABDOLAH BINANDE 3
1 Assistant Professor of Political Science at Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Graduated with a PhD in political science from the University of Tehran
3 PhD candidate in political science of Isfahan University
چکیده [English]

The discussion about the nature and dimensions of thinking/reasoning as a fundamental issue has always been the concern of human beings and especially philosophers. In this article, an attempt has been made to discuss thinking in the literal and idiomatic sense, its place in Islamic philosophy and political philosophy, and for this purpose, the opinions of Farabi and Mulla Sadra have been referred to. The result is that, in Islamic philosophy, thinking can be understood in relation to ontology and placing man as a part of the pyramid of existence, and his thinking in such a system is aimed at happiness. Al-Farabi has discussed this issue under the discussion of the chain of intellects and its levels, and he considered the head of Madinah Utopia to be one of those who have reached the rank of "utilized intellect" and has divided the attainment of this rank into the types of Madinah. Mulla Sadra has also been guided to the same point in another way,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thought
  • politics
  • Islamic philosophy
  • political philosophy
  • Farabi