دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، خرداد 1401 
واکاوی مؤلفه های سبک ساز در تثبیت سبک زندگی سیاسی امام خمینی

صفحه 53-77

سید حامد عنوانی؛ سید حسین سید موسوی؛ وحیده فخار نوغانی؛ سید مرتضی شاهردوی