دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، آذر 1399 

مقاله پژوهشی

بازخوانی رویکرد علی شریعتی نسبت به روحانیت از تقابل راهبردی تا تعامل تاکتیکی

صفحه 1-28

احمد رشیدی؛ حسین دوست محمدی؛ فاطمه موسی نیا مداح


نسبت‌سنجی اعتدال در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

صفحه 143-162

محمد علی نظری؛ یحیی فوزی؛ صدرالدین موسوی؛ زهرا سادات مسجدی