ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران درآینة شهدای جنگ تحمیلی (مطالعه موردی وصیت‌نامه شهدای استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی ، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 استادیار گروه جامعه شناسی انقلاب پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی ، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی چگونگی بازتاب مهم‌ترین ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران در وصیت‌نامه‌ شهدای جنگ تحمیلی است. برای این منظور، پس از مرور ادبیات مفهومی و نظری «ارزش»، چهارچوب مفهومی تحقیق که شامل هفت بُعد و هفده مؤلفة مهم ارزش‌های انقلاب اسلامی است بررسی می‌شود. جمعیت این تحقیق کلیة شهدای استان ایلام را که دارای وصیت­نامه هستند شامل می‌شود. با توجه به این موضوع، حجم نمونة تحقیق، 462 مورد از وصایای شهدای این استان است. یافته‌های تحقیق، نشان داده‌اند که از حیث تأکید بر ارزش‌های موردنظر در بین شهدایی که وصیت‌نامة آن‌ها موجود است، بیشترین تأکید بر ارزش‌های اجتماعی با 40 درصد و کمترین میزان اهمیت، مربوط به ارزش‌های اقتصادی با 6 درصد بوده است. از حیث اهمیت به مؤلفه‌های مربوط به هرکدام از ارزش‌ها، بیشترین میزان تأکید و اهمیت، مربوط به مؤلفة استکبارستیزی با 9/64 درصد و کمترین میزان نیز مربوط به مؤلفة عدالت با 1/3 درصد بوده است. روش تحقیق برای انجام این پژوهش، به صورت تحلیل محتوا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Values of Islamic Revolution in Mirror of Martyrs of the Imposed War (Case study of the martyrs of Ilam province)

نویسندگان [English]

  • mahtab mohamadiyan 1
  • Amir Azimi 2
  • ehsan asgari 3
1 Master of Sociology
2 هیات علمی
3 phd.student
چکیده [English]

This paper intends to study the quality of reflection of most important values of the Islamic Revolution in the last wills of martyrs of the Imposed War. To that end, after reviewing the conceptual and theoretical literature of “value”, we have presented the conceptual framework of the research work, including four important aspects and 17 components of the Islamic Revolution’s values. The research population in this paper includes all martyrs of Ilam Province with a last will, constituting a workload of 462 cases. Findings of the paper show that in view of sticking to the values reflected in the last wills, social values have the lion’s share of 40 percent and the lowest rank goes to economic values with only 6 percent. In terms of attaching significance to components of each value, anti-imperialism stands first with 64.9 percent and justice comes at the end of the list with 3.1 percent. Content analysis is the best methodology for this kind of research work.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Last will
  • martyr
  • Islamic Revolution’s values
  • Ilam Province