دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، شهریور 1399 

مقاله پژوهشی

واکاوی آرای تمدنی سید قطب و نوع مواجهه‌ی وی با مدنیت غرب

صفحه 7-27

سید رضا حسینی؛ زهرا سادات حسینی؛ سعید طاووسی مسرور