بررسی وجوه اشتراک و افتراق اندیشة سیاسی جنبش حزب‌الله لبنان با اندیشة سیاسی انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی/ دانشگاه شاهد/ تهران/ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندارن، بابلسر، ایران

چکیده

یکی از مهمترین جریان‌های تشیع که از اهمیت زیادی نیز برخوردار است، پرداختن به جنبه‌های افتراق و اشتراک انقلاب اسلامی ایران با گروه حزب الله لبنان و مقایسه آنها به لحاظ جریان تحول و روند فکری آنهاست. با توجه به استفاده از روش تاریخی ــ مقایسه‌ای که در این مقاله انجام گرفته است، این مقاله در پی پاسخ به این پرسش بوده که وجوه اشتراکات و افتراقات اندیشه‌های سیاسی حزب‌الله لبنان و انقلاب اسلامی ایران چیست؟ اولویت موضوعی مقاله سیزده شاخصة بارز است که به آن پرداخته‌ خواهد شد. با توجه به شاخصه‌های بارز ذکر شده، حزب‌الله لبنان در تمامی شرایط و تحولات منطقه، به‌ویژه جهان اسلام به‌عنوان بازیگر فعال و هم سو با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران نقشی پررنگ و اثرگذار را ایفا می‌کند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که انقلاب اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان از نظر مبانی فکری و اعتقادی اشتراکات بسیار زیادی با یکدیگر داشته و می‌توان تنها تفاوت این دو را در ایجاد حکومت اسلامی تلقی نمود؛ چرا که رهبران جنبش حزب الله لبنان با توجه به شرایط خاص این کشور و فرهنگ و ادیان مختلفی که در این کشور حاکم بوده است در راستای ایجاد حکومت اسلامی نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر عمل نمایند. جنبش حزب‌الله لبنان به‌عنوان متحد اصلی جمهوری اسلامی ایران، جزء تنها گروه اسلام‌گرای شیعة منطقه با قدمت طولانی بوده و تنها جنبش شیعی در منطقه خاورمیانه است که نظریه‌های بازتاب انقلاب اسلامی در این گروه به‌طور عملی پیاده‌سازی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The commonalities and differences between the political thought of the Lebanese Hezbollah movement and the political thought of the Islamic Revolution of Iran

نویسندگان [English]

  • seyed saleh musavi 1
  • morteza alavian 2
1 PhD Student in Political Studies of the Islamic Revolution / Shahed University / Tehran / Iran
2 Faculty member of the Faculty of Law and Political Science, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The study of the commonalities and differences between the political thought of the Lebanese Hezbollah resistance group and the political thought of the Islamic Revolution of Iran and the dissection of this current and the process of intellectual transformation of one of the most important and prominent Shiite Islamist currents are of special importance for the Iranian Islamic Revolution. Considering the use of the historical-comparative method that was done in this article, it sought to answer the question of what are the commonalities and differences between the political thought of Hezbollah in Lebanon Islamic Revolution in Iran? We have analyzed the commonalities and differences between the political thought of the Islamic Revolution Iran and the Lebanese Hezbollah movement based a comparison of its thirteen salient features. The findings of the study also indicate that the Islamic Revolution of Iran and Hezbollah in Lebanon have a lot in common in terms of ideology and beliefs, and only in the establishment Islamic government, the leaders of the Hezbollah movement, taking into account the specific circumstances of Lebanon and different cultures and religions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Thought
  • Hezbollah
  • Islamic Revolution
  • Lebanon
  • Iran