تحلیل الزامات انقلاب در اندیشه سیاسی علامه فضل الله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی قزوین

3 دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

 علامه محمدحسین فضل‌الله از متفکران بزرگ و نواندیش در حوزه مسائل اسلامی و سیاسی است. در دیدگاه او که متأثر از انقلاب اسلامی ایران و تحولات بعد از آن بود، انقلاب سیاسی به‌منظور تغییر حکومت و سیاست‌های غیراسلامی به حکومت و سیاست‌های اسلامی و به‌تبع آن اقامه عدل و قسط است. از نظر ایشان برخی قوانین و الزامات را باید در حوزه اندیشه و عمل فعالان سیاسی با توجه به مقتضیات زمان تبیین و رعایت کرد تا فعالیت‌ها فایده‌مند واقع شود. هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی الزامات انقلاب است. نگارنده در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای به بررسی پیرامون برخی الزامات یک انقلاب فایده‌مند از دیدگاه این اندیشمند پرداخته است که از جمله آن‌ها می‌توان این موارد را نام برد: مبارزه سیاسی در کنار مبارزه فکری، غافلگیرکردن دشمن و سازش‌ناپذیری، دعوت تدریجی قبل از شروع انقلاب، رعایت اصول شرعی و تفکیک منافع، هدف‌گرایی در مواضع، اتخاذ سیاست باز در روابط سیاسی، بهره‌گیری از حزب سیاسی و فعالیت تشکیلاتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Islamic Revolution Requirements in Allameh Fazlollah’s Political Thought

نویسندگان [English]

  • s r 1
  • musa ebrahimi 2
  • Hamid Nassaj 3
1 d
2 s
3 Associate Professor , Political Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Allameh Mohammad Hossein Fazlollah was a great thinker and intellectual in Islamic and political issues. In his view, inspired by the Islamic Revolution and subsequent developments, Islamic Revolution is a movement to change non-Islamic governments and policies into Islamic government and policies, consequently establishing justice and equity in the society. He argues that, some rules and obligations concerning the thoughts and deeds of political activists must be clarified and observed according to time requirements to make activities effectual. This paper intends to analyze Islamic Revolution requirements. The author has used a descriptive-analytical method and library sources to review some requirements of an effectual revolution in view of this thinker and scholar including political fight along with intellectual fight, surprising the enemy and non-compromisation, gradual invitation before the revolution, observing religious principles and separation of interests, teleology in taking position, adopting open policy in political relations, establishing political party and organizational activity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fazlollah
  • Islamic Revolution requirements
  • effectual revolution
  • political fight
  • political activists