کلیدواژه‌ها = پروتستانتیسم اسلامی
بازخوانی رویکرد علی شریعتی نسبت به روحانیت از تقابل راهبردی تا تعامل تاکتیکی

دوره 7، شماره 25، آذر 1399، صفحه 1-28

احمد رشیدی؛ حسین دوست محمدی؛ فاطمه موسی نیا مداح


مواجهه عصری و انتقادی شریعتی با دموکراسی

دوره 5، شماره 17، آذر 1397، صفحه 79-111

علی محمد حاضری؛ سمیرا محمدی