اندیشه سیاسی در اسلام (JPTI) - فرایند پذیرش مقالات