اهداف و چشم انداز

الف: دریافت مجوز علمی پژوهشی در آینده ای نزدیک

ب: تألیف مقاله با محورهای موضوعی زیر جزء اهداف این فصلنامه می باشد:

1. توانایی‌ها و پتانسیل‌های درونی اندیشه سیاسی امام خمینی و انقلاب اسلامی در عرصه عمل سیاسی.

2. اندیشه سیاسی جریان‌های مختلف اسلام‌گرا در جهان اسلام و پیامدهای کاربردی آنها.

3. نسبت سنجی اندیشه سیاسی جریان‌های مختلف اسلام‌گرا و اندیشه‌ی انقلاب اسلامی ایران.

4. ابزارها و فرصت‌های موجود برای گسترش اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی در جهان معاصر.

5. فرصت‌ها و تهدید‌های فراروی اندیشه‌سیاسی انقلاب اسلامی در عرصه جهانی شدن.

6. تشابه‌ها و تفاوت‌های مختلف جریان‌های درونی اندیشه‌ی اسلام سیاسی.

7. چالش‌های اندیشه اسلام سیاسی و اندیشه‌های رقیب

8. آینده پژوهی اندیشه اسلام سیاسی در جهان معاصر.

9. آسیب شناسی اندیشه اسلام سیاسی.

10. مسائل اندیشه‌ای نظام جمهوری اسلامی ایران.

11. مباحث‌ مهم کاربردی و چالش‌زای اندیشه‌ سیاسی اسلام در دوران معاصر و دیدگاه‌های مختلف نسبت به آنها.

12. فرا تحلیل مطالعات اندیشه‌سیاسی امام خمینی و انقلاب اسلامی.