اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر منصور انصاری

علوم سیاسی استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

m.ansari51gmail.com
51085000

اعضای هیات تحریریه

دکترابراهیم برزگر

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

barzegar.2010yahoo.com

دکتر یحیی فوزی

علوم سیاسی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

yahyafoziyahoo.com

دکتر عبدالرحمان عالم

علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

aalemut.ac.ir

دکتر احمد عاطف احمد

مطالعات اسلامی استاد مطالعات اسلامی دانشگاه کالیفرنیا (یو سی سانتا باربارا)

aahmadreligion.ucsb.edu

دکتر ابراهیم متقی

روابط بین الملل استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران

emottaghiut.ac.ir

دکتر عباس مصلی نژاد

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

mossalanejadut.ac.ir

دکتر میر فردین قریشی

روابط بین الملل استاد گروه روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

ghoreishi3583yahoo.com

دکتر عبدالامیر نبوی

علوم سیاسی دانشیار گروه مطالعات تطبیقی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

nabaviiscs.ac.ir

دکتر فرهاد درویشی

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین

fdarvishiikiu.ac.ir

سردبیر

دکتر سید صدرالدین موسوی

علوم سیاسی دانشیار و مدیر گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

sadrmoosavigmail.com
51085000

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا طالبان

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

qtalebanyahoo.com
021-51085000

دکتر زاهد غفاری هشجین

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

ghafarishahed.ac.ir

مدیر اجرایی

گیتی پورزکی

عضو هیأت علمی گروه اندیشه سیاسی در اسلام

gpoorzakigmail.com

کارشناس نشریه

نرجس ارجمند

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی کارشناس مسئول نشریه

arjmandnarjesyahoo.com