دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، شهریور 1395، صفحه 1-88