کلیدواژه‌ها = گذار به مردم سالاری
بسط نظریه بسیج سیاسی برای تحلیل فرآیند گذار به مردم سالاری

دوره 10، شماره 35، خرداد 1402

علی‌اکبر بختیاری؛ صدرالدین موسوی