بسط نظریه بسیج سیاسی برای تحلیل فرآیند گذار به مردم سالاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

گذار به مردم سالاری در حال حاضر به یکی از مهم ترین مباحث در مطالعات سیاسی تبدیل شده است. تا کنون گرایش ادبیات گذار بیشتر تاریخی و توصیفی بوده و در عمل، با ایجاد تعداد زیادی متغیر و ترکیب‌های محتمل، رسیدن به درکی از پیش‌بینی‌پذیری یا سازگاری منطقی ، یا معنایی از الگوی پویای عام را دشوار ساخته است. تحلیل پدیده های اجتماعی و سیاسی نیازمند تنظیم چارچوب نظری مناسب بوده و انتخاب مناسب ترین تئوری از میان تئوری های موجود یا تئوری سازی یکی از مراحل مهم تحقیق علمی است. مقاله حاضر تلاشی است برای بسط و ایجاد زمینه کاربست یکی از دستگاه های نظری بزرگ در مطالعات سیاسی انقلاب ها برای تحلیل فرایند گذار به مردم سالاری. مدعای پژوهش حاضر این است که ظرفیت های موجود در نظریه بسیج سیاسی این امکان را برای پژوهشگر فراهم می نماید تا کل فرایند گذار به مردم سالاری را از مرحله شکست نظام اقتدارگرای پیشین تا استقرار و تثبیت مردم سالاری، در یک مدل نظری منتظم به شیرازه درآورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Expanding the theory of political mobilization to analyze the process of transition to democracy

نویسندگان [English]

  • Dr.Seyed Sadrodin Moosavi Jashni 1
  • Aliakbar Bakhtiari 2
1 Faculty Member, Faculty of World Studies, University of Tehran and Adjunct Faculty Member, Imam Khomeini and Islamic Revolution Research Institute.
2 Research institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution
چکیده [English]

The transition to democracy has now become one of the most important topics in political studies. transition literature has been more historical and descriptive, and by creating a large number of variables and possible combinations, it has made it difficult to reach an understanding of predictability or logical consistency, or the meaning of a general dynamic pattern. The analysis of social and political phenomena requires setting up a suitable theoretical framework, and choosing the most suitable theory among existing theories or theory construction is one of the important stages of scientific research. The present article is an attempt to expand and create the field of application of one of the great theoretical devices in the political studies of revolutions to analyze the process of transition to democracy. The claim of the current research is that the capacities available in the theory of political mobilization provide the possibility for the researcher to organize the entire process of transition to democracy from the failure of the previous authoritarian system to the establishment and stabilization of democracy in a systematic theoretical model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • transition to democracy
  • political mobilization
  • polity model