نویسنده = عبدالوهاب فراتی
فقه و دولت مدرن از منظر داود فیرحی

دوره 7، شماره 25، آذر 1399، صفحه 53-72

عبدالوهاب فراتی


مرزهای تفکر سیاسی در حوزه علمیه قم

دوره 6، شماره 22، بهمن 1398، صفحه 53-72

عبدالوهاب فراتی