نویسنده = سید محمد جواد مصطفوی منتظری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مواجهه سید قطب و هشام شرابی با پدیده غرب: بر اساس مدل پدیدارشناسانه

دوره 6، شماره 21، پاییز 1398

محمدعلی توانا؛ محمد کامکاری؛ سید محمد جواد مصطفوی منتظری