اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر منصور انصاری

علوم سیاسی استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

m.ansari51gmail.com
51085000

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید صادق حقیقت

دکتری اندیشه سیاسی در اسلام عضو هیأت تحریریه نشریه
استاد گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

ss.haghighatgmail.com

دکتر میر فردین قریشی

روابط بین الملل استاد گروه روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

ghoreishi3583yahoo.com

دکتر عبدالرحمان عالم

علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

aalemut.ac.ir

دکتر عبدالامیر نبوی

علوم سیاسی دانشیار گروه مطالعات تطبیقی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

nabaviiscs.ac.ir

دکتر فرهاد درویشی

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین

fdarvishiikiu.ac.ir

دکتر محمدرضا طالبان

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

qtalebanyahoo.com
021-51085000

دکتر سید صدرالدین موسوی

علوم سیاسی دانشیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

sadrmoosavigmail.com
51085000

دکتر یحیی فوزی

اندیشه سیاسی در اسلام استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

yahyafoziyahoo.com

سردبیر

سیدصدرالدین موسوی

اندیشه سیاسی در اسلام دانشیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

sadrmoosavigmail.com

جانشین سردبیر

گیتی پورزکی

استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

gpoorzakigmail.com

مدیر اجرایی

نرجس ارجمند

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی مدیر اجرایی نشریه

arjmandnarjesyahoo.com