شباهت های اندیشه سیاسی وهابیون و تکفیریون داعش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

داعش در سوریه و عراق و برخی کشورهای دیگر پدیده ای نو ظهور است . اندیشه ها و عملکرد آنان معماهای زیادی از خود به جای گذاشته است .داعش وجوه متعددی دارد . در این نوشتار از میان وجوه پدیده ،گفتمان،دولت ،ایدیولوژی،واندیشه، وجه اندیشه ای آن در دستور کار قرار داده است. برای شناخت آن اندیشه ها که بنیان های رفتارهای آنان را تشکیل می دهد از اطلاعات پیشینی در مورد وهابیت استفاده می شود . داعش و وهابیت در سه وجه عقاید سیاسی و اخلاقیات سیاسی و رفتار سیاسی مقایسه شده اند و شباهت های بینشی و گرایشی و کنشی داعش و وهابیت شناسایی شده است . روش گرداوری اطلاعات کتابخانه ای و منابع اسنادی و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. ازجمله شباهت های دو جریان تمسک به اصل هجرت،تکفیر غیر خودشان و سطحی نگری و ظاهرگرایی است. دو گروه بی توجه به مبانی عقلی بوده و نقل گرا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The similarities of Political Thought Wahhabis & ISIS

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Barzegar 1
  • Tahereh Sharif 2
1 Professor of Political Science, Allameh Tabatabaie University
2 Student at Allame Tabatabaee university
چکیده [English]

ISIS is a new phenomenon in Syria and Iraq and some other countries.like african countries .Their thoughts and performance have a left lot of confusions. ISIS has several aspects. In this paper, among the aspects of phenomena, discourse, state, ideology, and thought, has put it on the agenda. To understand the thoughts that form the foundations of their behavior, we use a prior information about Wahhabism. ISIS and Wahhabism have been compared in three ways: political opinions, political ethics, and political behavior, and the similarities between ISIS and Wahhabism's proximity and orientation have been identified. The method of collecting and studing is library information and documentary resources and qualitative content analysis method have been used for data analysis. Among the similarities of the two takfiri currents are the principle of emigration, their non-excommunication, and the superficiality of appearance and appearance. The two groups are rational and unrational.one of their common and important ideas are takfir.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wahhabism
  • ISIS
  • Takfiri thought
  • Islamic political thought