جایگاه فقها در حکومت و حاکمیت سیاسی (مطالعه تطبیقی دو دیدگاه حداکثری و حداقلی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

مسألة نقش و جایگاه علما و فقها در سیاست و حکومت از دیرباز در مرکز مبحثهای سیاسی قرار داشته است. در این زمینه، سه دیدگاه عمده در دوران پس از غیبت کبری وجود دارد: دیدگاه نخست، منع هرگونه دخالت فقهای شیعه در حکوت در دوران غیبت؛ دیدگاه دوم، قائل بودن نقش نظارتی و حداقلی برای علما و دیدگاه سوم، قائل بودن نقش حداکثری برای فقها. پژوهش حاضر، تالشی برای مقایسة دیدگاههای دوم و سوم است و بدین منظور، دیدگاههای عالمه نائینی به عنوان نظریهپرداز دیدگاه دوم و دیدگاههای امام خمینی)ره( به عنوان نظریهپرداز دیدگاه سوم به روش مقایسهای مورد بررسی قرار میگیرد. در این مقاله به بررسی تشابه، تفاوت و عوامل تأثیرگذار بر اندیشة سیاسی عالمه نائینی و امام خمینی)ره( در حوزة حکومت و حاکمیت سیاسی میپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurists' Status in Government and Political Governance Comparative Study of Two Maximum and Minimal Views

نویسندگان [English]

  • Dr.Seyed Sadrodin Moosavi Jashni 1
  • mohahmad ali NAZARY 2
1 Faculty Member, Faculty of World Studies, University of Tehran and Adjunct Faculty Member, Imam Khomeini and Islamic Revolution Research Institute.
2 imamm khomen...