مقایسه اندیشه سیاسی شهید مطهری و دکتر شریعتی درباره روحانیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاداسلامی واحد شهرضا

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

ین مقاله با بررسی اندیشة سیاسی شهید مرتضی مطهری و دکتر علی شریعتی به عنوان دو متفکر اسالمی در حوزة روحانیت، بر این فرض استوار است که آنها علیرغم وجود اختالفهایی در حوزة روحانیت، در نقطة مقابل یکدیگر نیستند. در این تحقیق، درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که چه تفاوتها و شباهتهایی بین اندیشة سیاسی این دو اندیشمند در حوزة روحانیت وجود دارد. نتایج تحقیق، این نکته را آشکار میکند که اندیشة سیاسی شهید مطهری و دکتر شریعتی در حوزة روحانیت در مقابل یکدیگر نبوده و منشأ اختالف آنها بیشتر به این سبب است که هر یک از دریچة تخصص خود به موضوع مورد بحث نگاه میکردند؛ هر چند که دکتر شریعتی به دلیل مطالعة سطحی در زمینة معارف دینی، نگاه عمیق و جامعی به حوزة روحانیت نداشت و همین مسأله نیز مورد انتقاد استاد مطهری قرار گرفته بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Shahid Motahari's political thoughts and Shariati's doctrine on clergy

نویسندگان [English]

  • seyed hasan malaekeh 1
  • ahmadreza haftbaradaran 2
1 Assistant Professor, Political Science Department, Islamic Azad University, Shahreza Branch
2 Islamic Azad University of Shahreza Branch