عدالت اجتماعی در آرای آیت‌الله جوادی آملی از منظر وظیفه‌گرایی و نتیجه‌گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در منظومه تفکر اسلامی عدالت و عدالت اجتماعی جایگاه بلندی دارد و اهمیت آن تا جایی است که یکی از اصول مذهب شیعه محسوب می گردد.در واقع پرداختن به نظام عدالت و سازوکار تحقق آن در اجتماعات بشری شأن پژوهشگران و عالمان هر جامعه است. تمرکز پژوهش حاضر بر آرای آیت الله جوادی آملی به عنوان یکی از عالمان دینی برجسته قرار دارد. به منظور کنکاش بهتر آرای ایشان از دو رویکرد نظری مهم فلسفه اخلاق یعنی وظیفه گرایی و نتیجه گرایی بهره گرفته شده است. سعی شد به دو پرسش پاسخ داده شود یکی اینکه در آرای آیت الله جوادی آملی عدالت اجتماعی چگونه تعریف می شود؟ دوم، دیدگاه عدالت اجتماعی ایشان چه نسبتی با دو رویکرد وظیفه گرایی یا نتیجه گرایی دارد؟ یافته های مهم پژوهش نشان می دهد عدالت اجتماعی در آرای ایشان دارای دو تعریف کلی "قرادادن هر چیزی در جای خود" و " رساندن حق به حقدار" می باشد.به علاوه دیدگاه عدالت اجتماعی ایشان در نگرش تلفیقی معنادار می باشد. روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای و روش تحلیل اطلاعات،تحلیل محتوای کیفی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social justice in the votes of Ayatullah Javadi Amoli from the standpoint of task force and outcome

نویسندگان [English]

 • Ibrahim Barzgar 1
 • Shahla Bahmanabadi 2
1 Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Email: barzegar@atu.ac.ir
2 Graduate student of political science at Allameh Tabataba'i University
 1.  

  1. اخوان کاظمی،بهرام(1386).عدالت در اندیشه سیاسی اسلام. قم: بوستان کتاب
  2. باقری، فردین(1385).عدالت اجتماعی در گستره جهانی. تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
  3. بهمن آبادی،شهلا(1396).عدالت اجتماعی در آرای آیت الله جوادی آملی(پایان نامه کارشناسی ارشد).دانشکده حقوق و علوم سیاسی.دانشگاه علامه طباطبائی،تهران
  4. باردن،لورنس(1375).تحلیل محتوا،ترجمه محمد یمنی و ملیحه آشتیانی. تهران:دانشگاه شهید بهشتی
  5. جوادی آملی،عبدالله(1375).ولایت فقیه(ولایت فقاهت و عدالت).قم: اسراء
  6. جوادی آملی،عبدالله(1378).مبادی اخلاق در قرآن.قم: اسراء
  7. جوادی آملی،عبدالله(1382).سرچشمه اندیشه.قم: اسراء
  8. جوادی آملی،عبدالله(1383).سرچشمه اندیشه.ج 4.قم: اسراء
  9. جوادی آملی،عبدالله(1385).ادب فنای مقربان.ج 2.قم: اسراء
  10. جوادی آملی،عبدالله(1387).الف.تفسیر تسنیم.ج 10.قم: اسراء
  11. جوادی آملی،عبدالله(1387).ب.تفسیر تسنیم.ج 13.قم: اسراء
  12. جوادی آملی،عبدالله(1388).تفسیر تسنیم.ج 18.قم: اسراء
  13. جوادی آملی،عبدالله(1389).الف.تفسیر تسنیم.ج 5.قم: اسراء
  14. جوادی آملی،عبدالله(1389).ب.تفسیر تسنیم.ج 19.قم: اسراء
  15. جوادی آملی،عبدالله(1389).ج.جامعه در قرآن.قم: اسراء
  16. جوادی آملی،عبدالله(1390).الف.تفسیر تسنیم.ج 17.قم: اسراء
  17. جوادی آملی،عبدالله(1390).ب.نسیم اندیشه. دفتر سوم.قم: اسراء
  18. جوادی آملی،عبدالله(1391).الف.تفسیر تسنیم.ج 2.قم: اسراء
  19. جوادی آملی،عبدالله(1391).ب.تفسیر تسنیم.ج 12.قم: اسراء
  20. جوادی آملی،عبدالله(1392).الف.تفسیر تسنیم.ج 7.قم: اسراء
  21. جوادی آملی،عبدالله(1392).ب.تفسیر تسنیم.ج 27.قم: اسراء
  22. جوادی آملی،عبدالله(1392).ج.شمیم ولایت..قم: اسراء
  23. جوادی آملی،عبدالله(1393).تفسیر تسنیم.ج 26.قم: اسراء
  24. جوادی آملی،عبدالله(1395). قرآن در قرآن..قم: اسراء
  25. فخاری،مرتضی(1396).عدالت در اندیشه سیاسی شیعه از منظر وظیفه گرایی و نتیجه گرایی: امام خمینی،علامه طباطبایی و شهید مطهری(رساله دکتری).دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی.دانشگاه امام صادق(ع)، تهران
  26. فرانکا،ویلیام کی(1383).فلسفه اخلاق.ترجمه هادی صادقی. قم:طه
  27. موحدی،محمدجواد(1389).بررسی رابطه وظیفه گرایی با نتیجه گرایی. پژوهش های فلسفى.سال 53: 179-155
  28. نوروزی مصیر،امین ، لک زایی،شریف و گلشنی،علیرضا(1397).پیشرفت عدالت سیاسی از منظر حکمت متعالیه.اندیشه سیاسی در اسلام.شماره 17 . 30-7

   

  30.Kats,Leo(1987),gotten gains,Chicago:university of Chicago.