انقلاب اسلامی و هویت پایداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب تهران ، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی ایران را می توان به مثابه پیروزی هویت مقاومت در برابر هویت سلطه تحلیل کرد. در این رویکرد انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر مؤلفه های مذهبی ای که در سخنان رهبرانش وجود داشت و نیز با پشتوانه ی باورداشت های مذهبی کنشگران اجتماعی توانست ورود و فعالیت در عرصه ی سیاست را تسهیل کند. اعتراض به نظام سلطه و هویت مورد حمایت آن را مشروع دانسته و انقلابیون را در شورش علیه نظم اجتماعی ای که با هویت بومی و مذهبی آنان بیگانه بود جسارت بیشتری بدهد. پیروزی انقلاب اسلامی هویت مقاومت را در بیرون مرزها نیز تقویت کرد. به جنبش های مقاومت جانی تازه داد و مردم کشورهای مختلف را به دخالت بیگانگان در ساختار قدرت خود بدگمان کرد. درنهایت چهل ساله ی مقاومت انقلاب اسلامی، این انقلاب را از حالت هویت مقاومت خارج کرده و آن به یک هویت برنامه دار تبدیل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Revolution and Durability Identity

نویسنده [English]

  • Mehrab Sadeq-nia
Assistant Professor, University of Religions and Denominations
چکیده [English]

The Islamic Revolution of Iran can be analyzed as the victory of resistance identity vs. the domination identity. In this approach, the Islamic Revolution of Iran, based on the religious components were presented in the speeches of its leaders, as well as, with supporting religious beliefs, enabled social activists to facilitate entry and activity in the field of politics. The protest against the system of domination and identity supported by it was legitimate and made revolutionaries more insensitive to the revolt against a social order that was alien to their indigenous and religious identity. The victory of the Islamic Revolution strengthened the identity of the resistance beyond the borders. It began to hesitate peoples of different countries to interfere with foreigners in their power structure. Eventually, the Islamic Revolution resistance movement, which took this revolution out of the status of the resistance identity, turned it into a programmer's identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Identity of Resistance
  • Islamic Revolution
  • Imam Khomeini
-      آلبرو، مارتبن (1380). مقدمات جامعه‌شناسی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران نشر نی.
-         پناهی، حسین (زمستان 1381). «شعارهای انقلاب اسلامی». مجله اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 4.
-      جنگینز، ریچارد (1381). هویت اجتماعی. ترجمه تورج یاراحمدی، تهران: نشر پژوهش.
-      خمینی، روح‌الله (امام) (1389). صحیفه امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
-      دوران، بهزاد و محسنی، منوچهر (1386). مبانی نظری هویت و بحران هویت (مجموعه مقالات به اهتمام علی‌اکبر علیخانی). تهران: انتشارات جهاددانشگاهی.
-      رجایی، فرهنگ (1382). مشکله هویت ایرانیان امروز. تهران: نشر نی.
-      زرشناس، شهریار (1386). بازخوانی کوتاه رویکرد فوکو نسبت به انقلاب اسلامی ایران، سایت باشگاه اندیشه.
-      صادق‌نیا، مهراب (زمستان 1394). «موعودگرایی، اعتراض و انقلاب: بررسی تجربه انقلاب اسلامی ایران». مجله‌ی انتظار موعود، شماره 51.
-      فوران، جان (1378). مقاومت شکننده (تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی. ترجمه‌ی احمد تدین، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی.
-      فوکو، میشل (1377). ایرانی‌ها چه رؤیایی در سر دارند؟. ترجمه حسین معصومی همدانی، چاپ سوم، تهران: انتشارات هرمس.
-      کاستلز، مانوئل (1380). قدرت هویت. ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
-      کاستلز، مانوئل (1389). عصر اطلاعات. ترجمه حسن چاوشیان، تهران: طرح نو.
-      کوزر، لوئیس (1368). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی. ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی، سخن.
-      گل‌محمدی، احمد (1381). جهانی‌شدن، فرهنگ و هویّت. تهران، نشر نی.
-      گولد، جولیوس و ویلیام ال.کولب (1376). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه­ی مترجمان، تهران: انتشارات مازیار.
-      گیدنز، آنتونی (1388). تجدد و تشخص؛ جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
-      گیدنز، آنتونی(1377). پیامدهای مدرنیت. ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
-      محمدی، منوچهر (پاییز 1384). «بازتاب جهانی انقلاب اسلامی». مطالعات انقلاب اسلامی. شماره 2.
 
-      Hick, Johan (2000). The Religious Meaning of Life in Runzo, Josep and Martin. Nancy M. (eds.) The Meaning of Life in the World Religious. Oxford: Oneworld.
-      Jacobson (1998). Islam in Transition. London: Routledge.
-      Moaddel, Mansoor (1992). Ideology as Episidic Discorse, the case of Iranian Revolution.
-      Moussavi, Ahmand Kazim. Shi’ite Ulama and Political Power. Maryland: IBEX Publishers.
-      Olson, Eric T. (2002). Personal Identity. Stanford Encyclopedia of Philosophy. First published.