بررسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته «اندیشه سیاسی در اسلام» دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اهمیت پایان‌نامه‌ها به‌دلیل نقش بی‌بدیل پژوهش در بازشناسی و حل مسأله ها و نیازهای معرفتی و عینی جوامع می‌باشد. طراحی و اجرای پایان نامه‌های همسو با نیازهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشورها در حوزه علوم انسانی ضرورت مورد اتفاق است. در این میان ماهیت و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، ضرورت نظریه‌پردازی در خصوص مبانی اندیشه اسلامی در خصوص نظام سیاسی، ماهیت دولت اسلامی و مختصات آن را اجتناب‌ناپذیر کرده است. ضرورت پژوهش و اندیشه‌ورزی نسبت به حوزه اندیشه سیاسی در اسلام از جمله اقدام ها در پاسخ به این ضرورت بوده است. مقاله حاضر گزارشی از یک پژوهش پیرامون پایان نامه‌های رشته اندیشه سیاسی در اسلام در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی است که طی سال های 1384تا 1393 دفاع شده اند. پژوهشی که ارزش یابی، اعتبار سنجی و بازشناسی پایان نامه ها، انطباق آنها با اهداف تأسیس رشته و هم آسیب شناسی شکلی و محتوایی آنها را در دستور کار خود قرار داده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Master Theses for Political Science in Islam, Allameh Tabataba'i University

نویسندگان [English]

 • Sayyid Abraham sarparast Sadat 1
 • Mohammad Amin Zandi 2
 • soosan Vessey 2
1 Faculty member of Allameh Tabatabai University
2 aduate Student of Political Thought in Islam Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

In the process of developing countries, higher education has a high status. Graduate grades due to the particular education method in which, in addition to education, research is also in the form of dissertations in its agenda; the constituency is the creation of ideas, theories, innovations and inventions. The importance of the end-of-the-mills is due to the unbiased role of research in recognizing and solving problems and the epistemic and objective needs of societies. The design and implementation of theses consistent with the cultural, social and political needs of countries in the field of humanities is a necessity. In the meantime, the nature and ideology of the Islamic Revolution, the necessity of theorizing about the bases of Islamic thought about the political system, inevitably made the nature of the Islamic state and its coordinates inevitable. The necessity of research and thinking about the field of political thought in Islam has been one of the actions in response to this necessity. The present article is a report on a thesis on political thesis in Islam at the Allamah Tabataba'i University, which was defended during the years 2005 to 1393. A research that included the assessment, validation and recognition of theses, their alignment with the objectives of establishing the discipline, and their form and content pathology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Research
 • Thesis
 • Political Thought in Islam
 • Allameh Tabataba'i University
 • Shape
 • content
 • پورفرد، مسعود و باقری، محمد؛ مهری آدریانی، طیبه. (پاییز و زمستان 1394 ) تحلیل دانش اندیشه سیاسی در ایران با تأکید بر منابع دانشگاهی، دانش سیاسی، سال یازدهم، شماره دوم،پیاپی 22 ، صفحات 73 - 53 .
 • خلجی، حسن. (1381 )ارزیابی پایان نامه های تربیت بدنی مراکز آموزش عالی کشور از سال 1357 تا " 1378 ، پژوهش در علوم ورزشی، دوره 1، شماره سوم، پاییز، صفحات 95 - 111 .
 • سایت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی. ./http://oe.farhangoelm.ir
 • سریع القلم، محمود. (1380 ) روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل، تهران: فرزان روز.
 • ساروخانی، باقر. ( 1375 ) روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، چاپ سوم، تهران: پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی.
 • کومبز، فیلیپ. (1373 ) بحران جهانی تعلیم و تربیت، ترجمه فرید آ ل آقا، چاپ دوم، تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • غلامی نژاد، محمدعلی؛ قبول، احسان. (بهار 1386 ) پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا), دوره 1، شماره 1، صفحات 181 - 192 .
 • مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس.( 1378 )دوره کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • ملائی توانی، علیرضا. (1393 ) درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ، چاپ هشتم، تهران: نی.
 • مورن، ادگار. ( 1374 )شناخت شناخت، ترجمه علی اسدی، تهران: سروش.
 • نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم. ( 1385 ) روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران: دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، چاپ بیست و هفتم.
 • Corbett,Michael. (2010) Research Methods in Political Science, Forth, Edition,CA.USA,Wadsworth/Thomson Learning.