رابطه دولت و مردم در جوامع اسلامی در اندیشه سیاسی شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

رابطه بین دولت ومردم یکی از مهمترین موضوعاتی است که در میان اندیشمندان به گونه‌های متفاوتی تعریف شده است که در یک تقسیم‌بندی کلی میتوان گفت عده‌ای به دولت قوی نسبت به جامعه و عده‌ای به جامعه قوی نسبت به دولت، و عده‌ای هم به دولت وجامعه قوی اعتقاد دارند. اندیشمندان اسلامی از جمله شهید بهشتی هم در این رابطه به نظریه پردازی پرداخته است. و این پژوهش براساس روش کتابخانه‌ای و اسنادی و روش‌های تفسیری زمینه‌مند به دنبال پاسخ به این سوالات می‌باشد که « در اندیشه شهید بهشتی چه رابطه‌ای بین مردم ودولت وجود دارد؟و این رابطه با کدام گفتمان موجود در جامعه شناسی قابل تطبیق است؟» نتایج بدست آمده بیانگر آن است که در اندیشه شهید بهشتی رابطه مردم و دولت با گفتمان دولت قوی جامعه قوی قابل تطبیق است. اندیشه شهید بهشتی در چهار بعد سیاسی ،اقتصادی ،قضایی، حقوقی مورد بررسی قرار گرفته واندیشه او در رابطه با همبستگی وتعامل بین مردم و دولت در همه زمینه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است و رابطه‌ای که بدست آمده است رابطه است دو سویه مبتنی بر اعتماد متقابل که باعث ایجاد دولت و ملت قوی می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relations between people and government in Islamic societies according to the political thoughts of Shahid Beheshti

نویسندگان [English]

 • Mansoor Ansari 1
 • Tohid Khodayi dash tappeh 2
1 Assistant,Professor,Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution
2 Masters student Of Research Institute Of Imam Khomeini And Islamic Revoluthin
چکیده [English]

The relationship between government and people is one of the most important issues that has been defined by scholars in different ways. According to a general classification system, one can say that some believe in a stronger government than the society, some believe in the stronger society than the government and finally, some argue that both government and the society must be as strong as each other. Islamic thinkers including Shahd Beheshti have also been involved with theorizing on this topic. This research is based on the library and documentary methodology and context-centered interpretive approaches and seeks to answer these questions that "what kind of relationship is there between people and their government according to the thought of Shahid Beheshti? and is this type of relation comparable to any existing sociological discourse?" The results obtained in this work indicated that according to the views of Shahid Beheshti, the relationship between government and people is compatible with the strong government-strong nation discourse. Shahid Beheshti's ideas have been studied in terms of four political, economical, judicial and legal aspects. His thoughts on the solidarity and interactions between people and governments have also been examined in all fields and the kind of the relationship discovered according to his views is a two-way relationship based on mutual respect that leads to the creation of a strong government and nation

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shahd Beheshti
 • Government
 • People
 • Islamic societies
 • Discourse
 • قرآن کریم
 • آقایی ،مهدی (1388). گلگشتی در زندگی و خاطرات شهید بهشتی ، تهران : دفتر نشر معارف .
 • بنیاد نشر آثار شهید بهشتی، آزادی هرج ومرج و زورمداری (1386 ). تهران : نشر بقعه.
 • بشیریه ،حسین (1378 ).دولت وجامعه مدنی گفتمان های جامعه شناسی سیاسی ،تهران : نشر نی.
 • بشیریه ،حسین(1382 ).آموزش دانش سیاسی، تهران: موسسه نگاه معاصر.
 • بشیریه، حسین(1385 ).جامعه شناسی ایران ،تهران : نشر نی.
 • بنیاد نشر آثار شهید بهشتی، آزادی هرج ومرج و زورمداری (1386 ). تهران : نشر بقعه.
 • بنیاد نشر آثار شهید بهشتی (1392 )نگاهی دوباره باز خوانی اندیشه های اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی شهید آیت الله بهشتی،مجموعه مقالات ،نشر:دانشگاه مفید .
 • بهشتی ، محمد حسین (1380 ). مصاحبه ها (جاودانه تاریخ )تهران : سازمان انتشارات روزنامه جمهوری اسلامی .
 • بهشتی ، محمد حسین (1380 ).گفتارها2 (جاودانه تاریخ )،تهران : سازمان انتشارات جمهوری اسلامی.
 • بهشتی ، محمد حسین (1390 ).پیامبری از نگاه دیگر،تهران : بنیاد نشر آثار اندیشه های شهید بهشتی.
 • بهشتی ، محمد حسین (1390). حزب جمهوری اسلامی گفتارها .تهران : بنیاد نشر آثار اندیشه های شهید بهشتی.
 • بهشتی ، محمد حسین(1390 ).بانداری ربا و قوانین مالی اسلام ،تهران نشر بقعه.
 • بهشتی ،محمد حسین (1380 ).گفتارها1 (جاودانه تاریخ )،تهران :سازمان انتشارات روزنامه جمهوری اسلامی.
 • بهشتی، محمد حسین  (1383 ). ولایت رهبری روحانیت،تهران : نشر بقعه.
 • بهشتی، محمد حسین (1382). شهید بهشتی معمار نظام نوین قضایی اسلام ،تهران : قوه قضائیه مرکز مطبوعات و انتشارات .
 • بهشتی، محمد حسین (1390 )..مبانی نظری قانون اساسی ،چاپ چهارم .تهران: بنیاد نشر آثار اندیشه های شهید بهشتی.
 • حسینی ،سید محمد (1392).بهشتی از زبان بهشتی خاطرات شهید بهشتی ،دوره سه جلدی ،نشر : شرکت تعاونی کار آفرینان فرهنگ هنر .
 • حقیقت ، صادق  (1387 ).روش شناسی در علوم سیاسی ،قم:سازمان انتشارات دانشگاه مفید .
 • خمینی ،روح الله (1372 ).صحیفه امام، جلد 21 ،تهران : موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره).
 • ـرجایی ، غلامعلی ( 1385) . سیره شهید بهشتی ، تهران : نشر شاهد.
 • ـسرابندی،محمد رضا(1353).زندگی و مبارزات شهید بهشتی به روایت اسناد ،تهران : مرکز اسناد و انقلاب اسلامی .  
 • ـسلطانی، علی اصغر (1384 ). قدرت گفتمان و زبان سازکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر نی.
 • علیخانی،علی اکبر (1390 ).اندیشه سیاسی متفکران مسلمان ،جلد شانزدهم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 • فولاد وند،عزت الله(1387 ).فلسفه وجامعه وسیاست ،تهران: نشر ماهی
 • قاسمی ،صدیقه (1385 ).اسلام و مقتضیات زمان از دیده گاه شهید بهشتی.تهران : نشر بقعه.
 • قاسمی، صدیقه(1384 ).شناخت اندیشه های اجتماعی شهید بهشتی . تهران : نشر بقعه.
 • کردی علی ،(1384). زندگی و مبازرزات آیت الله بهشتی ،تهران :مرکز اسناد و انقلاب اسلامی
 • لاجیمی ،حسن اردشیر (1390 ). گزیده هایی از دیده گاه شهید بهشتی ،نشر:بوستان قم .
 • مذاکرات (1364 ).مشروع مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،دوره سه جلدی .تهران :اداره کل امور فرهنگی وروابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
 • مظلوم ، قحطان ، ( 1402 / ه. ق ) . الشهید الدکتور بهشتی اٌ مة فی رجل ، اصدار : وزارة الارشاد الا سلامی. 
 • مهاجری ،مسیح(1380 ).آشنایی با افکار و اندیشه های شهید مظلوم آیت الله بهشتی .مجموعه مقالات .تهران :سازمان انتشارات روزنامه جمهوری اسلامی.
 • مهدوی ،رحمت(1395 ).آزادی مترقی در اندیشه شهید بهشتی  ، نشر:موسسه غیر انتفاعی مطالعات دین و اقتصاد .
 • هدایت نیا، فرج الله (1382). اندیشه های حقوقی شهید بهشتی ،تهران:دانش و اندیشه معاصر. 
 • http:qudsonline.ir/Nsite/Fullstory/New/?Id=14894 
 • Magleb,david(2009).Government  by the people,California,longman publishing group