الگوی نظام‌مند مدیریت شهری در کشور بر اساس اندیشه امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری شهرسازی و کارشناس ارشد مدیریت شهری، مدرس دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت گرایش دولتی و سیاستگذاری عمومی، دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

مدیریت شهری اسلامی انگاره‌ای است مبهم، فاقد تعریفی کاربردی و غیرشفاف که توصیفی فراگیر از ابعاد آن وجود ندارد. به طورکلی چهارچوب نظری جامعی که ماهیت و پیچیدگی مدیریت شهری را به طور جامع نشان دهد، ارائه نشده است. در این مقاله با در نظر گرفتن اهمیت مدیریت شهری، درصدد است که الگوی نظام‌مند جامعی را برای مدیریت شهری اسلامی بر اساس نظریات و دیدگاه‌های حضرت امام خمینی ارائه دهد.
این پژوهش با بهره‌گیری از روش داده بنیاد انجام می‌شود. در روش داده بنیاد نیز با بهره‌گیری از رویکرد استراوس و کوربین، تلاش می‌شود الگوی نظام‌مند مدیریت شهری در کشور براساس بیانات امام راحل استخراج شود. با مطالعه بیانات حضرت امام و استخراج بیش از 150 مفهوم اولیه، در کد گذاری انتخابی این مفاهیم طبقه بندی و 23 کد محوری استخراج شد که هرکدام ذیل مقوله‌های الگوی نظام‌مند (شرایط علی، شرایط زمین‌های، راهبردها، شرایط واسط‌های و پیامدها) جای گرفت و تشریح و تبیین گشت. با تحلیل نظام‌مند مشخص شد که برای تحقق مدیریت شهری مطلوب در کشور باید همه جانبه و کل نگر بود. اساس و بنیاد مدیریت شهری در نگاه امام عدالت و رسیدگی به محرومین و مستضعفین است. برای تحقق این هدف ابتدا بایستی بسترها و زمینه‌های لازمی چون آگاهی و هوشیاری مردم، انتخاب مدیران اصلح شهری، مسئولیت‌پذیری مردم و مدیران و... را در نظر گرفت. همچنین راهبردهای اسلام‌گرایی، خدمت محوری، فساد ستیزی، وحدت و همدلی و... را به کار گرفت. در این میان بایستی از ورود منحرفین فکری و عقیدتی به مناصب مدیریت شهری و فساد مسئولین و همچنین اسراف و پرداختن به کارهای غیرضروری جلوگیری شود. پیامد و نتیجه تحقق مدیریت شهری مطلوب تحقق ارزش‌های اسلامی، رشد و آبادانی شهرها، ارتقای وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Quality of Representing the concept of Political Legitimacy in the Discourse of Iran’s Constitutional Ulama

نویسندگان [English]

 • Mohammad Aeeni 1
 • Mohammad Abdolhosseinzadeh 2
1 PhD candidate (Urban Management), M. Sc. (Urban Management), Lecturer, Imam Sadiq University
2 M. Sc. (Islamic Teachings), PhD (Administrative Management and Public Policymaking), Imam Sadiq University
چکیده [English]

Islamic urban management is an Obscure concept, lacking a functional and nontransparent definition that does not have a comprehensive description of its dimensions. In general, a comprehensive theoretical framework is not presented that illustrates the nature and complexity of urban management comprehensively. This paper with considering the importance of urban management, seeks to provide a comprehensive systematic pattern for Islamic urban management based on the Thought of Imam Khomeini (RA).This research is done by using the grounded theory method. In grounded theory with using Strauss and Corbin approach, we try to extract the systematic pattern of urban management in the country based on the speech of Imam Khomeini.
By studying Imam Khomeini’s speech and extraction of more than 150 initial concepts, in the selective coding of these classification extract 23 axial codes and describes and Explained each of which follows the categories of the systematic model (causal conditions, ground conditions, strategies, intermediate conditions, and outcomes).
With the systematic analysis is found that for achieving good urban management in the country should be comprehensive and holistic. In the view of Imam Khomeini justice and addressing the Poor and oppressed are the foundation of urban management. In order to achieve this goal, first of all should be considered Factors such as awareness of the people, selection Best executives, responsibility of the people and managers, etc. also we use strategies such as Islamism, service-oriented, anti-corruption, Unity and empathy, etc. And it is necessary to prevent the entrance of intellectual and ideological mistakes to the positions of urban management and corruption of the authorities. Also, avoid waste and address unnecessary things. The outcome of the desired urban management is the realization of Islamic values, the growth and development of cities, the promotion of the international reputation of the Islamic Republic of Iran

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic city
 • Management
 • urban management
 • Imam Khomeini (RA)
 • Grounded theory
 • آخوندی، عباس؛ برک پور، ناصر؛ اسدی، ایرج؛ بصیرت، میثم ؛طاهرخانی، حبیب الله .(1387) "آسیب‌شناسی مدل اداره امور شهر در ایران"، مجله پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 63، صص 156 – 135.
 • آقا شریفیان اصفهانی، مهرداد؛ احمدیان، عبدالرسول. (1392)" اخلاق حرفه‌ای صناعات در شهر اسامی"، مجموعه مقالات دومین همایش ملی شهر اسلامی، جلد اول، اصفهان.
 • آیینی، محمد. (1393) مدیریت شهری در ایران از نگاه قوانین، تهران: موسسه فرهنگی هنری رایحه نسیم.
 • بمانیان، محمدرضا.(1393)"معنا و مفهوم شناسی شهر ایرانی- اسلامی؛ مبانی نظری و مصداق‌ها"، ششمین کنفرانس ملی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، مشهد.
 • پورجعفر، محمدرضا؛ انصاری، مجتبی؛ محمودی نژاد، هادی؛ تقوایی، علی‌اکبر. (1385)"نگاهی به تجارب مدیریت شهری در جهان"، ماهنامه بین‌المللی راه و ساختمان، شماره 37، ص 57.
 • جابری، مهدی .(1386) "الگوهای مدیریت شهری"، منتشر شده در روزنامه ایران، شماره 3782.
 • خمینی ،روح الله (امام خمینی ) .( 1391) صحیفه امام،تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 • دانایی‌فرد، حسن؛ امامی، سید مجتبی.(1386) " استراتژی پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد"، فصلنامه اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم، صص 69-97.
 • رضاییان، علی .(1388) مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت، چاپ سیزدهم
 • صادق زاده، سید وحید. (1394) "تبیین جایگاه ابواب نوین فقه در بخش‌های مختلف مدیریت شهری با تأکید بر حوزه مسکن"، همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی، رشت: دانشگاه پیام نور.
 • صرافی، مظفر؛ عبداللهی، مجید. (1387)"تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری کشور"، مجله پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 63، صص 134 – 115.
 • غنی زاده، مسعود. (1380) نگاهی به شهر در تمدن اسلامی. دانشنامه موضوعی قرآن کریم.
 • کاظمیان، عباس؛ سعیدی، رضوانی. (1385) امکان‌سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری‌ها، جلد چهارم، تهران: سازمان شهرداری‌های کشور.
 • کمانرودی کجوری، موسی.(1389)" آسیب‌شناسی ساختاری مدیریت توسعه شهری تهران با تأکید بر مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان"، دو فصلنامه مدیریت شهری، شماره 25، صص 114 -99.
 • محمدی، کاوه.(1387)" مدیریت شهری یکپارچه و اهداف ایران 1400"،ماهنامه شهرداری‌ها، سال نهم، شماره 92، ص 32.
 • نادی، معصومه؛ عالم، ریحانه. (1393) "بررسی مدیریت شهری تهران به‌مثابه شهر اسلامی با تأکید بر محله محوری و فرهنگ"، هفتمین کنگره جغرافیای سیاسی شهر، تهران: دانشگاه خوارزمی.
 • نقره‌کار، عبدالحمید؛ علی‌الحسابی، مهران. (1390) گزارش پروژه «تحقق‌پذیری معماری ایرانی- اسلامی با تأکید بر ایجاد هویت در شهرهای جدید».
 • نقی زاده، محمد .(1387) شهر و معماری اسلامی (تجلیات و عینیات)، اصفهان: انتشارت مانی، چاپ اول.
 • Chakrabarty, B. K.(January 01, 2001) Urban management: Concepts, principles, techniques and education. Cities: the International Quarterly on Urban Policy.
 • Charmaz, C. (1990) Discovering Chronic Illness: Using Grounded Theory, Social Science and Medicine, 30.
 • Chakrabarty, B. K (2001) Urban Management - Concepts, Principles, Techniques And Education, Cities, Vol 18, No 5. Pp 331–345.
 • Creswell, J. W. (2005) Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd edition). Boston: Pearson Publication.
 • Duvall, J. (1999) Contemporary Choices for Citizens, in Roger L. Kemp, ed. Forms of Local Government: A Handbook on City, County and Regional Options, Jefferson, NC: McFarland & Co.
 • Fernandez, Walter D. (2004) Using the Glaserian Approach in Grounded Studies of Emerging Business Practices. Electronic Journal of Business Research Methods, 2(2).
 • Glaser, Barney G. (1992) Emergence vs. Forcing: Basics of Grounded Theory Analysis, Sociology Press.
 • Glaser, Barney G., & Strauss, Anselm L. (1967) The Discovery of Grounded Theory: The Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine Pub. Co.
 • Golafshani, nahid. (2003) Understanding reliability and validity in qualitative research, The Qualitative Report, vol.8, No.4.
 • Henton, Douglas. (2001) lessons from Silicon Valley: governance in a global city region. In: Scott, allen (Ed.), 2001, Global city Regions, trends, theory, Policy.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2008) Educational research: Quantitative, qualitative and mixed approaches. 3rd Edition. Los Angeles: Sage Publication.
 • Lee, J. (2001) A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERPAdoption and Use, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Nebreska, In Proquest UMI Database
 • Margre, J., Xavier, B.. (2004) Local Governments and Public City Managers in Seventeen European Countries, http: //www.csital.org/pdf/doucuments/2006_01_Local Government_S.pdf.
 • Mays, N. and pope, G. (2002) Assessing quality in qualitative research; British Medical Journal.Jan.I.pp.50-52
 • Mc Gill,Ronald. (1998) Urban Management in Developing Countries,Cities,vol.15, No.6
 • McEwan, C. (January 01, 2005) New spaces of citizenship? Rethinking gendered participation and empowerment in South Africa. Political Geography, 24, 8, 969-991.
 • Miles, M. and Huberman, A. (2002) Qualitative data analysis: a sourcebook of new methods, Sage London; Beverly Hills
 • Momeni, mostafa,, shamskooshki, hanieh, javadian, marjan.(2011( Application of neighborhoods council associatins in sustainable urban management based on citizen participation, procedia Engineering (21), 65-71.
 • Nallathiga, R.. (2008) Metropolitan Urban Governance Approaches and Models: Some Implications for Indian Cities, Paper Presented at the Third international Conference on Public Policy and Management on “Urban Governance and Public-Private Partnerships” Held at the Indian Institute of Management – Bangalore on August 4-6 Bangalore.
 • Olsen, J. E., & Haslett, T. (January 01, 2002) Strategic management in action. Systemic Practice and Action Research, 15, 6, 449-464.
 • Stenbacka, Caroline. (2001) Qualitative research require concepts of its own, Management Decision, vol.39, No.7.
 • Strauss, Anselm L. (1987) Qualitative Analysis for Social Scientists, Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Strauss, Anselm L., & Corbin, Juliet. (1998) Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nd Ed., Sage
 • Van Dijk, meine Pieter. (2006) Managing cities in developing countries; Edward Elgar.