بررسی گفتمان حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اندیشه امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله، سعی شده گفتمان جمهوری اسلامی ایران را در قالب مبحث حقوق بشر بر پایه اندیشه امام خمینی(ره) بررسی شود. این مهم، با توجه به روش تحلیل گفتمانی لاکلاو و موفه در قالب استنباط و تدوین دو زنجیره نفی‌ها و زنجیره اثبات‌ها صورت می‌پذیرد. در بررسی گفتمان حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، سعی کرده‌ایم نظرات سازندگان این گفتمان را در نظر بگیریم و این مسئله را در چهار مفهوم کلیدی حقوق بشر -به دلیل محدودیت کار-یعنی آزادی، برابری، حق حیات و کرامت انسانی بررسی کنیم. این چهار مفهوم را ابتدا در قالب زنجیره نفی‌ها، یعنی معنایی از این چهار مفهوم که جمهوری اسلامی نمی‌پذیرد و به واسطه همین همواره به نقض حقوق بشر از سوی گفتمان حقوق بشری غرب مواجه می‌شود را بررسی می‌کنیم، سپس در قالب زنجیره اثبات‌ها گفتمان حقوق بشری جمهوری اسلامی[1] ایران را تنظیم می‌کنیم. هدفی که این تحقیق دنبال می‌کند آشکار کردن گفتمان جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر، به منظور پاسخ به شبهات مبنی بر نقض حقوق بشر توسط ایران می‌باشد.[1]. در این مقاله منظور از گفتمان جمهوری اسلامی، گفتمان امام خمینی(ره) به عنوان بنیان گذار آن می‌‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human rights discourse in the Islamic Republic of Iran based on Imam Khomeini's idea

نویسنده [English]

 • Mohammad Kamal gooki
PhD student of political science, tarbiat modares university.
چکیده [English]

In this article, the author aims to examine the discourse of the Islamic Republic of Iran within the framework of human rights based on Imam Khomeini's idea. This can be done through Laclau and Mouffe's discourse analysis by inferring and developing the negation and proof chains. Examining the human right discourse of the Islamic Republic of Iran, we tried to take into consideration the ideas of scholars who have developed. To do this, we investigated this topic through the four key concepts of human rights including freedom, equality, the right to life and human dignity. We firstly studied these four concepts in the form of negation chain which a meaning not accepted by the Islamic Republic of Iran and that's why it's always been faced with human rights violation by the human right discourse of the West. Then, we will formulate the human rights discourse of the Islamic Republic of Iran[1] through the proof chain. The present study aims to reveal the discourse of the Islamic Republic of Iran in the field of human rights in order to respond to doubtful questions on human rights violations by Iran.[1] . The Islamic Republic discourse in this paper refers to the discourse of Imam Khomeini (RA) as the founder. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Rights
 • Discourse
 • The Islamic Republic
 • Imam Khomeini
 • the West
 • اخلاقی، مرضیه و شایسته، شریعتمداری(1385). «انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (ره)»، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
 • امام خمینی (ره)، روح الله(1379). صحیفه امام، ج3، 4، 6، 7، 9، 10، تهران:مؤسسه تنظیم و نشرآثارامام خمینی(ره).
 • بشیریه، حسین(1380). تاریخ اندیشه سیاسی غرب در قرن بیستم، ج2، تهران: نشر نی.
 • بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار مردم مشهد و زائران حضرت على‏ بن موسى ‏الرضا(ع) در صحن حضرت امام خمینى (ره):‏1/1/1378:http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2936
 • بیانات مقام معظم رهبرى در مراسم فارغ‌التحصیلى گروهى از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس: ‏12/6/1377. درسایت http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2900
 • پولادی، کمال(1387). اندیشه سیاسی غرب در قرن بیستم، تهران: نشر مرکز.
 • جزائری، شریعتمدار(1387). «آزادی و عدالت در اندیشه امام خمینی (ره)»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره پنجم.
 • جعفری، محمد تقی(1370). تحقیق در دونظام حقوق جهانی بشر، تهران: خدمات حقوق بین‌الملل.
 • جوادی آملی، عبدالله(1375). فلسفه حقوق بشر، چاپ اول، قم: نشراسراء.
 • جهانگیر، منصور(1390). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دوران.
 • حسنی، علی اکبر(1381). «نگاهی به قوانین جزایی در ایران»، سال نوزدهم، شماره 7.
 • حق خواه، منیره(1385). «عدالت از منظر امام خمینی (ره) و شهید صدر»، نگاه کارشناس، شماره دوم، سال اول.
 • دهقان، مجتبی (1389). «گفتمان حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پایان نامه دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی.
 • رجبی، محمود(1380). انسان‌شناسی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
 • شریفیان، جمشید(1380). راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
 • صدر، سید موسی(۱۳۸۲). «ارتداد و آزادی عقیده از نگاه قرآن»، فصلنامه دانشگاه اسلامی، شماره ۳۴، سال سیزدهم.
 • عدالت اجتماعی از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سایت http://www.uninlaw.ir/post/542
 • عدالت از دیدگاه امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه‌ای در سایت  http://siasi.porsemani.ir/content
 • قاضی‌‌زاده، کاظم(1385). مردم سالاری دینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثارامام خمینی (ره).
 • قران:حق حیات و چالش‌های موجود در سایتhttp://www.quran-p.com/index.php?option=com
 • کریمی‌نیا، محمدمهدی(1385). حقوق بشرو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشرجلوه آگاه.
 • کمالی گوکی، محمد(1392). «تحلیل گفتمانی حقوق بشر اسلامی از منظر فقهای معاصر شیعه» پایان‌نامه ارائه شده به دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 • مجموعه‌ای از نویسندگان (1375). فلسفه حقوقی، قم: انتشارات موسسه، آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
 • مدنی، جلال‌الدین(1370). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران:نشر همراه.
 • مصباح یزدی (1380). نظریه حقوقی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
 • مصباح یزدی(1378). نظریه سیاسى اسلام، چاپ دوم، ج1، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره).
 • منصوری لاریجانی، اسماعیل(1374). سیرتحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با حقوق بشر در اسلام، تهران: انتشارات تابان.
 • منوچهری، عباس(1390). روش و پژوهش در علوم سیاسی، تهران: سمت
 • مهرپور، حسین(1374). «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد، شماره 5.
 • میراحمدی، منصور(1387). اسلام و دمکراسی مشورتی، تهران: نشر نی
 • واعظى، احمد (1390). نقد نظریه‌هاى مطرح در حوزه عدالت اجتماعى، مجموعه مقالات اولین نشست اندیشه‌های راهبردی در حوزه عدالت.
 • هوراث، دیوید(1377). «نظریه گفتمان»، فصلنامه علوم سیاسی، ترجمه سید علی اصغر سلطانی، سال پنجم، شماره دوم
 • Campbell, Henry (1991). “Black's law Dictionary”, 6th. U.S.A. West Publisher.
 • Matsunaga, Yasuyuki.(2011).“Human Rights and New Jurisprudence, Mohsen Kadivar’s Advocacy of ‘New-Thinker’ Islam” Tokyo, University of Foreign Studies. Vol. 51
 • Vaezi, Ahmad (2004). Shia Political Thought, London: Islamic Centre of England Homepage: www.ic-el.org.