نمایندگان مجلس و رؤسای جمهور در تراز ارزش‌های انقلاب اسلامی مندرج در سوگندنامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

. استادیار علوم سیاسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(س)

چکیده

در نظام سیاسی، قانون اساسی دارای نقش اساسی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌‌گیری است و به‌عنوان راهنمای عمل مردم و مسئولین کشور محسوب می‌گردد. قانون اساسی، نبض نظام سیاسی است. میزان اجرای اصول، تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های مندرج در قانون اساسی از جمله سوگندنامه، نشانگر سلامت، استحکام و دوام نظام سیاسی است و هر گونه غفلت از اجرا و فراموشی فصول و اصول آن، باعث آسیب‌های جدی به نظام و مردم در عرصه‌های گوناگون خواهد بود. هدف از این پژوهش، ارزیابی مردم از اجرای مفاد سوگندنامة نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای جمهور در جمهوری اسلامی ایران، در سی سال گذشته است و در انجام آن از روش پیمایشی[1] با رویکرد توصیفی استفاده شده است. در نظرسنجی از مردم شهر قزوین در مرداد 1387 دربارة میزان اجرای مفاد سوگندنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای جمهور جمهوری اسلامی ایران، این نتایج به دست آمد: 38 درصد از پاسخگویان، میزان اجرای مفاد سوگندنامه، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در قریب 30 سال گذشته «خوب و خیلی خوب»، 33 درصد «متوسط» و 29 درصد «ضعیف و خیلی ضعیف» ارزیابی کردند. 38 درصد از پاسخگویان، میزان اجرای مفاد سوگندنامه توسط رؤسای جمهور جمهوری اسلامی ایران را در قریب 30 سال گذشته «متوسط»، 34 درصد «خوب و خیلی خوب» و 28 درصد «ضعیف و خیلی ضعیف» ارزیابی نمودند.2. survey

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MPs and Presidents in the Yardsticks of Islamic Revolution Values Included in Parliamentary Oath and Oath of Office

نویسنده [English]

  • Dr.Qorban-ali Qorbanzadeh Savar
Assistant Professor, Department of Political Science, Imam Khomeini International University.
چکیده [English]

Constitutional law plays a key role in a political system both in policymaking and in decision-making. It is taken as the code of action by the people and officials equally. Constitutional law serves as a pulse for the political system. The degree of enforcement of the rules, realization of ideals and values stipulated in the constitutional law, such as oaths, show the soundness, consolidation and sustainability of the political system. Any violation from or ignorance of the enforcement of chapters and principles of the constitutional law will impose serious damages on the system and people in various fields. This research paper intends to collect and describe people’s evaluation of the degree of abidance by the Parliamentary Oath and Oath of Office by the members of the parliament (MP) and presidents of the Islamic Republic of Iran during the past thirty years. The research method we have applied in this paper is “survey” with a descriptive approach. In August 2008, questionnaires were distributed in the city of Qazvin on the degree of the enforcement of the articles of the Parliamentary Oath and Oath of Office by the members of the parliament (MP) and presidents. The results were like this: 38 percent of the respondents evaluated as “good and very good” in response to the question on the degree of enforcement of Parliamentary Oath by the MPs during the past thirty years, while 33 percent marked “median” and 29 percent evaluated their performance in this connection as “weak and very weak”. Similarly 38 percent of the respondents evaluated as “median” in response to the question on the degree of enforcement of the Oath of Office by the presidents during the past thirty years, while 34 percent marked “good and very good” and 28 percent evaluated their performance as “weak and very weak”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutional Law
  • oath
  • member of the parliament (MP)
  • president
  • Islamic Republic of Iran