نفی تروریسم در اندیشه سیاسی اسلام و مواضع سازمان همکاری اسلامی در قبال آن

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بین المللی قزوین

2 دانش آموخته ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

مبانی اعتقادی اسلام، در آیات و روایات، ترور و اعمال تروریستی را به صراحت یا تلویحاً محکوم کرده و در قرآن کریم نیز (آیة 32 سورة مائده) این بحث به صراحت بیان شده است. اسلام ضمن محکوم‌کردن تروریسم در تمامی اشکال و مظاهرش، میان جنبش‌های آزادی‌بخش ملی و ضد اشغال‌گری با تروریسم، تمایز قائل می‌شود. حمایت از مردم مظلوم فلسطین در برابر جنایات اسرائیل، مصداق بارز این مسئله است؛ در حالی که دنیای غرب، اعمال این حق مشروع را اقدامات تروریستی خوانده و تبلیغات منفی زیادی در این زمینه انجام می‌دهد. در چنین وضعیتی جایگاه سازمان همکاری اسلامی به عنوان یک نهاد فراگیر بین المللی اسلامی بسیار حساس است. با توجه به اینکه سازمان همکاری اسلامی به عنوان یک نهاد رسمی بین‌المللی می‌تواند تبیین‌کننده مواضع رسمی دولت‌های اسلامی به صورت مشترک باشد، مطالعة مواضع این سازمان در قبال بحث تروریسم، کمکی به ارائة تصویری کلی از نگرش جهان اسلام در قبال این پدیده است. سؤال محوری ما در این مقاله مواضع سازمان همکاری اسلامی در قبال پدیده تروریسم است و سؤال فرعی نیز توجه به ادبیات فقهی اسلامی می‌باشد. در این مقاله، شاخص‌های اصلی مبارزه با تروریسم که در اسناد سازمان همکاری اسلامی مندرج است، به ویژه کنوانسیون مبارزه با تروریسم، مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organization of Islamic Cooperation (OIC) Stance vis-à-vis Terrorism

نویسندگان [English]

 • Dr.Majid Bozorgmehri 1
 • Alireza Khademian 2
چکیده [English]

The principles of Islamic faith explicitly and implicitly condemn terrorist acts and terrorism, as we read in the Holy Quran (Maidah: 32) about it. While condemning terrorism, in all its forms and manifestations, Islam makes a distinction between national freedom and anti-occupation movements and terrorism. Supporting the oppressed people of Palestine against Israeli atrocities is a crystal clear example for the above claim. However, the West has called this legitimate right of support an instance of terrorist act and has launched massive propaganda in this connection. In such a situation, the status of Organization of Islamic Cooperation (OIC), as a pervasive international Islamic organization, is very sensitive. Since OIC can clarify official stances of Islamic states as an official international organization, studying OIC stance vis-à-vis terrorism will be a great help in presenting an overall image of the attitude of the world of Islam toward this ill phenomenon. Our key question in this paper centers round modalities of OIC stance vis-à-vis terrorism and the subordinate question will be paying attention to Islamic jurisprudence literature. In this research paper, we will discuss major indexes on fighting terrorism that are available in the OIC documents, specially the OIC Convention on Combating Terrorism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : terrorism
 • Organization of Islamic Cooperation
 • United Nations
 • world of Islam
 • ابن اثیر. (بی‌تا)، النهایة فى غریب الحدیث و الاثر، بیروت: دارالتفسیر.
 • ابن منظور. (1405)، لسان العرب، بیروت:  ادب الحوزه.
 • السید سلیم، محمد و دیگران. (1376)، سازمان کنفرانس اسلامی در جهان متغیر، مترجم حسن رضایی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه.
 • امام خمینی، سید روح‌الله. (1379)، تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ و نشر عروج.
 • بلوچی، حیدر علی. (1378)، همایش ارزیابی نیمه اول دوره ریاست ایران بر سازمان همکاری اسلامی، مجموعه مقالات، «سازمان همکاری اسلامی و مبارزه با تروریسم»، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 • حسینی، سید ابراهیم. (1378)، «تروریسم بین‌المللی از دیدگاه اسلام»، ماهنامه معرفت، شماره 125، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
 • شیخ طوسى، محمدبن حسن. (1365)، النهایة فى مجرّد الفقه والفتاوى، قم: دارالکتب الاسلامیه.
 • علامه حلی، حسن‌بن یوسف. (1414)، تذکرة الفقها، قم: مؤسسة آل‌البیت.
 • ـــــــــــــــ . (1413)  قواعد الاحکام، قم: مؤسسه النشرالاسلامی.
 • فوزی تویسرکانی، یحیی. (1377)، سازمان کنفرانس اسلامی (ساختار، عملکرد و روابط آن با ایران)، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 • قاضی ابن براج. (1406)، المهذب، قم: جامعه  المدرسین.
 • کوشا، جواد. (1386)، تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل، تهران: مرکز مطالعات توسعه قضایى.
 • نجفى، محمد حسن. (1362)، جواهرالکلام، تحقیق عباس القوچانى، قم: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم. 
 • "Speech of H.E. Professor Ekmeledin Ihsanoglu, The Secretary-General of the OIC". At the International Conference on Combating Terrorism. Riyadh. The Kingdom of Saudi a Arabia.5-8 February 2005.
 • Adopted at the Extraordinary Session of the Islamic Conference of Foreign Ministers on Terrorism. 1-3 April 2002.Kuala Lumpur. Malaysia.
 •  Annex to Resolution No.59/26/P
 • Arab News ‘Islamophobia Worst Form of Terrorism’ 17 May 2007.
 • http://www.arabnews.com/?page=4&section=0&article=96276&d=17&m=5&y=2007
 • http://www.oic oci.org/oicv2/topic/?t_id=9475&ref=3778&lan=en&x_key=Terrorism
 • http://www.oic-oci.org/oicv2/topic/?t_id=1011&ref=475&lan=en&x_key=Terrorism
 • http://www.oic-oci.org/oicv2/topic/?t_id=988&ref=462&lan=en&x_key=Terrorism.
 • OIC Human Rights Commission calls for joint action to address growing trend of extremism and intolerance in the world 06/11/2014.
 • OIC welcomes US government instructions to avoid terms associating Islam with terror
 • On Convening of An International Conference under the Auspices of the U.N to Define the Meaning of Terrorism and Distinguish it from Peoples'  Struggle for National Liberation.
 • On the Preparation of a Code of Conduct for Combating International Terrorism.
 • Resolution No.12/33-P.On the Combating International Terrorism. The Thirty-Third Session of the Islamic Conference of Foreign Ministers. (Session of Harmony of Rights, Freedoms and Justice) Baku, Azerbaijan. 19-21 June 2006.
 • Resolution No.42/7-P(IS)
 • Resolution No.43/7 (IS)
 • Statement of Secretary General at The International Conference on Terrorism: Dimensions, Dangers and Countermeasures.15/11/2007
 • The Seventh Islamic Conference. Casablanca. Kingdom of Morocco. (13-15 December 1994)
 • The Seventh Islamic Summit Conference (13-15 December 1994)