مبانی تأسیس سیاست و گذار به جامعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در این مقاله منطق و بنیاد آرای سیاسی امام خمینی از دیدگاه نظری اندیشه سیاسی تبیین خواهد شد. در این راستا پس از تبیین وضعیت (یا بحران) پیش از تأسیس سیاست‌‌، دلایل‌‌، چگونگی و غایت ورود به جامعه ‌سیاسی و تأسیس سیاست در آرای ایشان بررسی خواهد شد. بررسی منشأ و مبنای گذار از وضع نامطلوب به جامعه مطلوب‌‌، و همچنین نتایج آرای ایشان برای تنواره یا شکل نظام سیاسی بخش دیگر این مقاله خواهد بود. در این پژوهش پس از تبارشناسی مبانی نظریه سیاسی امام خمینی در تاریخ فقهی و سیاسی شیعی‌‌، نشان داده شده این نظریه بر پایه دیدگاه‌های معرفت‌شناسی‌‌، جهان‌بینی‌‌، انسان‌شناسی و سعادت‌شناسی ایشان طرح شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishing Policy Foundations and Transition to a Political Community from the Viewpoint

نویسنده [English]

 • Dr.Awat Abbasi
چکیده [English]

This article aims to explain the logic and foundations of Imam Khomeini's political views within the theoretical framework of political thought. In this regard, after explaining the situation (or crisis) before the establishment of policies, we will discuss reasons, manner and the objective to enter a political community and establishing policies according to Imam's standpoints. In the next part of this paper, the origin and basis of transition from adverse conditions to a desirable society as well as the results of his ideas for the organic or shape of the political system will be investigated. In this study, after representing the Genealogy of the foundations of Imam Khomeini's political theory in Shiite juridical and political history, we will argue that this theory was offered by Imam based on his epistemological, ideological, anthropological and prosperity view. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Khomeini (RA)
 • the First Situation
 • Political Community
 • the Goal of Establishing Policy
 • قرآن کریم
 • آخوند خراسانی.(1409) کفایة الاصول‌، قم: آل‌البیت.
 • آدمیت‌‌، فریدون. (1355) ایدئولوژی نهضت مشروطیت‌‌، تهران: پیام، جلد1.
 • ابوزید‌‌، نصرحامد. (1996) الامام الشافعی و تأسیس الایدئولوجیه الوسطیه، قاهره: مکتبه مدبولی.
 • استرآبادی‌‌، محمدامین. (بی‌تا) الفوائد المدینه‌‌، قم: دارالنشر لاهل البیت.
 • اصفهانی الخوانساری‌‌، محمدباقر.(بی‌تا) روضات الجنّات‌، قم: مکتبة اسماعیلیان.
 • تبریزی‌‌، محمدحسین.(1374) «کشف المراد من المشروطة و الاستبداد»‌‌، به کوشش غلامحسین زرگری نژاد‌‌، رسائل مشروطیت‌‌، تهران‌‌: انتشارات کویر.
 • ترکمان‌‌، محمد.(1362) رسائل‌‌، اعلامیه‌های مکتوبات...و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری‌‌، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، جلد2.
 • حائری‌‌، عبدالهادی.(1364) تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران: امیرکبیر.
 • حلبی‌‌، ابی‌الصلاح. (بی‌تا) الکافی فی الفقه، اصفهان: مکتب امیرالمؤمنین(ع).
 • خالصی‌زاده‌‌، محمد. (بی‌تا) کشف الاستار‌‌، جواب به اسرار هزارساله، تهران.
 •  خمینی‌‌، روح الله. (بی‌تا)‌. کشف اسرار،‌ بی‌جا.
 • ---------. (1370) آداب الصلوة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
 • ---------. (1371) شرح چهل حدیث‌‌، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
 • ---------. (1373) شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
 • ---------. (1375) تفسیر سوره حمد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
 • ---------. (1376الف) ولایت فقیه‌، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
 • ---------. (1376ب). الاجتهاد و التقلید‌‌، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)‌‌.  
 • ---------. (1379) کتاب البیع،  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
 • ---------. (1381) تقریرات فلسفه ،تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، جلد3.
 • ---------. (1382) بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 • ---------. (1384) تحریرالوسیله، ‌ترجمه علی اسلامی و قاضی زاده‌‌. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌‌، دفتر انتشارات اسلامی، جلد1.
 • ---------. (1385) صحیفه امام‌‌، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
 • ---------. (1386) شرح دعای سحر، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
 • رضوانی‌‌، هما. (1363) لوایح آقا شیخ فضل‌الله نوری‌، تهران‌‌: نشر تاریخ ایران.
 • زرگری نژاد، غلامحسین.(1374) رسائل مشروطیت (18 رساله و لایحه درباره مشروطیت)، به کوشش غلامحسین زرگری نژاد. تهران: کویر.
 • شافعی‌‌، محمدبن ادریس.(بی‌تا) الرساله، تحقیق احمدمحمد شاکر،‌. بیروت: المکتبه العلمیه.
 • شیخ مفید. (1413الف) التذکره باصول الفقه‌‌، تحقیق مهدی نجف‌‌، قم: المؤتمر المفید.
 • ---------. (1413 ب) اوایل المقالات‌‌، تحقیق ابراهیم الانصاری‌‌، قم: المؤتمر العالمی الشیخ المفید.
 • ---------. (1413ج) الرساله الاولی فی الغیبه، تحقیق علاء آل جعفر، قم: المؤتمر المفید.
 • صبحی‌‌، احمدمحمود. (1991) نظریه الامامه لدی الشیعه الاثنی عشریه، بیروت: دارالنهضة العربیه.
 • عاملی‌‌، زین‌الدین بن علی.(1364) الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة‌‌، اصفهان: مکتبه امیرالمؤمنین(ع).
 • ---------. (1409) رسالة الاقتصاد و الارشاد الی طریقة الاجتهاد‌‌، ضمیمۀ حقایق الایمان. قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
 • علامه حلی. (بی‌تا) الالفین الفارق بین الصدق و المین فی امامه علی(ع)‌‌، نجف: چاپ سنگی.
 • علم الهدی‌‌، سیدمرتضی.(1405) رسائل الشریف المرتضی‌، به کوشش سید احمد حسینی، قم: دارالقرآن.
 • فیرحی‌‌، داود. (1383) قدرت‌‌، دانش و مشروعیت در اسلام، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
 • کاشف‌الغطاء‌‌، شیخ جعفر.(بی‌تا) کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء‌‌، اصفهان: انتشارات مهدوی.
 • کسروی‌‌، احمد.(1363) تاریخ مشروطه ایران، تهران: امیرکبیر.
 • میلانی‌‌، سیدعلی حسینی.(1376) شرح منهاج الکرامة فی معرفة الامامیه، تألیف علامه حلّی، قم: میراث مکتوب هجرت.
 • نجفی‌‌، موسی.(1390) حکم نافذ آقانجفی، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
 • نجفی مرندی‌‌، ابوالحسن.(1374) «رساله دلائل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن»‌‌، به کوشش غلامحسین 
 • نوری‌‌، شیخ فضل‌الله. (1374الف) «رساله حرمت مشروطه»‌‌ به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد‌‌، رسائل مشروطیت‌‌، تهران: کویر.
 •  ---------. (1374ب) «تذکرةالغالفل و ارشاد الجاهل». به کوشش غلامحسین زرگری نژاد‌‌، رسائل مشروطیت. تهران‌‌: کویر.
 • وحید بهبهانی‌‌، محمدباقر.(1416) الرسائل الاصولیة‌‌. قم: مؤسسه وحید بهبهانی.
 • یاسین‌‌، عبدالجواد.(1998) السلطه فی الاسلام. بیروت: المرکز الثقافة العربی.