بازنمایی هویت دینی در رمانهای پس از انقلاب اسلامی:مطالعه موردی: رمان داستان یک شهر اثر احمد محمود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

2 استدیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد

3 دانش آموخته جامعه شناسی انقلاب اسلامی از دانشگاه شاهد

چکیده

هدف مقاله حاضر بازنمایی هویت دینی در رمان سیاسی اجتماعی «داستان یک شهر» اثر احمد محموداست و مسئله اصلی این مقاله رابطه هنر (رمان) با واقعیت اجتماعی بیرونی به نام هویت دینی است البته با تأکید بر دو رویکرد: 1. نظریه تولید حقیقت؛ 2. نظریه بازنمایی نظریه‌پردازان کلاسیک. بر اساس عناصر داستانی مانند روایت، شخصیت‌سازی، صحنه‌پردازی و دیالوگ که به روش تحلیل گفتمان انجام‌گرفته است، هویت دینی در رمان «داستان یک شهر» در دو بعد اعتقادی و شعائری موردبررسی قرار می‌گیرد بعد اعتقادی آن بررسی شخصیت رمان در زندان و بعد شعائری در دوره تبعید به بندرلنگه است.
نتیجه به‌دست‌آمده حاکی از این است که نویسنده با خلق شخصیتها نوعی تجربه و درک دینی را بازگو می‌کند. این بازگویی، نقش قلمرو دین در عرصه عمومی زندگی مردم را نشان می‌دهد. روایت داستان روایتی خطی و پویاست. به این دلیل که نویسنده تنها در پی اعمال یک نقطه‌نظر، یک دیدگاه ثابت و یک‌صدا در متن نیست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of religious identity in the novels, after the Islamic Revolution: Case Study: Novel about a city by Ahmad Mahmoud

نویسندگان [English]

 • Dr.Abbas Keshavarz Shokri 1
 • Dr.shahla Khalilollahi 2
 • Marziyeh Bakhtyari 3
چکیده [English]

The aim of this article is the representation of the religious identity in a novel titled " A history of a city" that is written by Ahmad Mahmood. The main problem of this article is the relation between art (novel) and the objective reality that is religious identity, with the emphasis on two approaches: 1) Truth Production Theory 2) Representation Theory. This novel is examined on the basis of elements such as: narration, personality, scene study, and dialogue and  Discourse Analysis is used as a method. Religious identity is used in two dimension: 1) Faithfulness dimension 2) Rituals dimension. Faithfulness dimension is examined in studying personality in prison and rituals dimension is examined in Lengheh Port. The result is that the author restate personalities by  a kind of experience and religious comprehension. This restatement shows the role of religion sphere in public sphere of people life. The narration of the story is a linear and active one. The reason is that the author does not want to to impose only  a point of view, a vision, and a unique sound into the text .
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • story of city
 • Ahmad Mahmoud
 • Religious identity
 • Discourse analydis
 • افتخاری، زهرا. (1386). شرایط تولید هنر: ریشه های ظهور سینمای نئورئالیستی- انتقادی در ایران دردهه 70. (پایان نامه دوره کارشناسی ارشد). دانشگاه هنر.
 • بوتور، میشل. (1375). رمان به منزله پژوهش. ترجمه رضا سید حسینی. ارغنون، شماره 9
 • دیویس، برتسون. (1378). رمان ودین. ترجمه ناصر ایرانی. «مجله کیان». شماره 50.
 • رحمانی، جواد. (1389). کودتای 28 مرداد و عبرتهای آن. ماهنامه گلبرگ شماره 121.
 • مهرآیین، مصطفی. (1386). شرایط تولید فرهنگ: ریشه های ظهور مدرنیسم اسلامی در هند، مصر و ایران، (رساله دوره دکتری)، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 • ملکیان، مصطفی. (1386). دین و جهانی شدن. بازتاب. ش 10
 • یانگ، جیمزآ. (1388). هنر و شناخت. ترجمه ارشیا صدیق. هاشم بناء پور. تهران: فرهنگستان هنر.
 •  محمود، احمد. (1360). داستان یک شهر. تهران: معین.
 •  Calver. bea&Levis. justin (eds)(1994). Television studies: the key concepts‚routedge