عناصر تشکیل دهنده گفتمان سیاسی امام خمینی (س )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

عناصر گفتمان امام خمینی (ره) در واکنش به تبعات سیطره گفتمان مدرن بر ذهنیت فردی و جمعی، حول محور اسلام سیاسی فصل بندی می شوند و به نظر می رسد این گفتمان به دلیل انطباق با نظام صدقی جامعه ایران می تواند به هژمونی دست یابد و نظام معنایی خود را در ذهنیت جمعی اجتماعی تثبیت کند. بر این اساس سوژه ها وکارگزاران، جهان و پدیدارهایش را در بستر گفتمان امام معنادار می یابند، امری که از یکسو بی تردید در نحو معناداری پدیده ها برای آنها موثر می افتد و از سوی دیگر این گفتمان قرائت خاص خود را از پدیدار ها ارائه می دهد و مدلول های مختلف از جمله مدلول های روابط بین الملل از قبیل قدرت، صلح جنگ و استعمار..... را با توجه به نظام معنایی خاص خود معنا دار می‌کند و قرائت خاص خود را از آنها ارائه می دهد. در این مقاله سعی بر آن است که با توجه به قرائت خاص امام خمینی از اسلام، عناصر تشکیل دهنده گفتمان سیاسی ایشان بررسی شود و در نتیجه گیری دلایل هژمونیک شدن گفتمان امام نسبت به سایر گفتمانها مشخص گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elements of the political discourse of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

 • Dr.Asghar Montazer Ghaem 1
 • Kambiz Taghizadeh 2
 • Marziyeh Beigizadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

The discourse of Imam Khomeini In response to the consequences of the domination of modern discourse on individual and collective mentality, political Islam around the packing season and it seems this debate to adapt to the society truth can achieve hegemony and their sense of social collective mentality stabilize. The subjects and agents of the world are meaningless in the context of the discourse of Imam Khomeini
The dialogue has its own reading of offers and signified the emergence of such a reference in international relations such as power, peace, war and colonialism.... according to their own sense of meaning stems and read their own offers
In This article attempts, to According to the Imam Khomeini's interpretation of Islam, Checked elements of political discourse of  Imam Khomeini and the end Clear The reasons of the hegemonic discourse of Imam Khomeini to other discourses. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Imam Khomeini
 • political discourse
 • rejection of domination
 • Fighting against oppression
 • The unity of the Muslim Ummah
 • قرآن کریم
 • آقابخشی، علی؛ اف‍ش‍اری‌‌راد، م‍ی‍ن‍و. (۳۸۳). ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: چ‍اپ‍ار‏‏.
 • بشیریه، حسین. (1379). سیری در نظریه های جدید در علوم سیاسی تهران: موسسه نشر علوم نوین.
 • بهروزلک، غلامرضا. (1385). «اسلام سیاسی وجهانی شدن»، فصلنامه مطالعات راهبردی. سال هشتم. ش 31.
 • تاجیک، محمدرضا. (1383)، گفتمان، پادگفتمان و سیاست. تهران: موسسه تحقیقات و توسعه ی علوم انسانی.
 • امام خمینی، روح الله. (1370)، صحیفه امام. تهران: انتشارات وزرات فرهنگ وارشاد اسلامی ج22.(1374) آیین انقلاب اسلامی، قم موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی.
 • ............. (1374). ولایت فقیه حکومت اسلامی. قم: موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی.
 • .............. (1376). اسلام ناب محمدی در کلام و پیام امام خمینی(ره)، قم: موسسه تنظیم و نشراثار امام خمینی.
 • دهشیری، محمدرضا. (زمستان1378). «امام خمینی و راهبردهای سیاست خارجی»، مجله مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی. ش 11.
 • سعید، بابی. (1390). هراس بنیادین. ترجمه غلامرضا جمشیدی ها و موسی عنبری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • علی بابائی، غلامرضا، آقائی و بهمن. (1365). ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر وی‍س‌.
 • فولادی، محمد. (1387). «استراتژی وحدت در جهان اسلام دراندیشه امام خمینی(ره)». فصلنامه معرفت سال هفدهم. ش 126.
 • متقی، ابراهیم. (1379). «کارکرد نظام سلطه در روابط بین المللی از دیدگاه امام خمینی (س)». فصلنامه اندیشه ی انقلاب اسلامی ش 7و8.
 • میرسپاسی، علی. (1384). تحول در نظریه های روابط بین الملل. تهران: انتشارات سمت.
 • وحدت، فرزین. (1383). رویارویی فکری ایران با مدرنیت. ترجمه مهدی حقیقت خواه. تهران: انتشارات ققنوس.
 • http://www. maarefquran. com/Files/fullInfo. php?session=2&id=1341