عدالت و روابط بین الملل: رویکردی مقایسه ای به اندیشه امام(ره) و مکتب جامعه بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

2 استاذیار علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

از آغاز دهه 1990 م. پیرو تحولات روابط بین‌الملل و نیز حوزه تئوری‌پردازی، شرایطی به‌وجود آمده است که طی آن با گسترش نقد به مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی جریان اصلی، مکاتب نظریه‌پردازی با اجتناب از جزمیت اثبات‌گرایانه و نیز ضد شناختی طیف تأمل‌گرا توانستند هر چند اندک، مقولات ارزشی و هنجاری را در بطن نظریه‌پردازی جای دهند. نوشتار حاضر با محوریت موضوع عدالت بین‌المللی تلاش دارد تا ضمن واکاوی تفاسیر این مقوله در مکتب جامعه بین‌المللی چهارچوبی را فراهم آورد که بتوان از طریق آن به مقایسه اندیشه‌های امام خمینی (س) با اصول عدالت‌جویانه این مکتب مبادرت کرد. در این راستا، مهمترین محور توجه به این نکته است که در سپهر نظریه‌پردازی مکتب انگلیسی عدالت توأمان با نظم تعریف می‌شود این در حالی است که در اندیشه امام عدالت مقوله‌ای با اصالت است که تحقق آن نظم را ممکن می‌سازد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Justice and International Relations:A Comparative Approach to Imam Khomeini though and International Society School

نویسندگان [English]

 • Dr.Fariborz Arghavani 1
 • Dr.Seyed Javad Salehi 2
چکیده [English]

Following international relations transformations and progress in theoretical studies from 1990 s, critics has promoted against ontological and epistemological dimensions of mainstream. Hence, reflexive theories could theorizing norms and ethical categories in their explanation. This article with emphasis on international justice seek to evaluate the conception in international society school and then to compare with Imam Khomeini though. The article argues although international society school concentrate on justice and order beside each other, in Imam though justice have had priority to order and if Justice is to prove to be true the order will be obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Khomeini
 • International Justice
 • International society school
 • order
 • IR theory
 • امام خمینی، سیدروح الله. (1371). صحیفۀ امام: مجموعه گفتار و سخنرانی‌های حضرت امام. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • امام خمینی، سید روح الله. (1380). شرح حدیث جنود عقل و جهل. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
 • امام خمینی، سید روح الله. (1385). صحیفه امام. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س). ج22
 • امام خمینی، سید روح الله. (1388). ولایت فقیه. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
 • اونیل، آوئورا. (1385). «عدالت، جنسیت و مرزهای بین‌المللی». در اندرو لینکلیتر (گرد‌آورنده). نظریه هنجارگذار و روابط بین‌الملل. ترجمه لی‌لا سازگار. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
 • بشته، آ. اس و میردامادی، م. (گردآوردنگان). (بی تا). عدالت در روابط بین‌الملل و بین ادیان از نگاه اندیشمندان مسلمانان و مسیحی. تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی.
 • پنگل، توماس و آهرنزودرف، پیتر. (1384). عدالت در میان ملل. ترجمه مصطفی یونسی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
 • چرنوف، فرد. (1388). نظریه و زبر نظریه در روابط بین‌الملل. ترجمه علیرضا طیب، تهران: نی.
 • دهشیری، محمدرضا. (1379). درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی (س)، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 • فیاض، علی نقی. (1386). «نقد و بررسی نظریه‌های روابط بین‌الملل از منظر امام خمینی (س) و اندیشمندان غربی». نشریه طلوع. سال ششم. ش23. پاییز.
 • قاسمی، فرهاد. (1384). اصول روابط بین‌الملل. تهران: میزان.
 • قوام، عبدالعلی. (1383). «تحلیل سیاست بین‌الملل در چارچوب رویکرد جامعه بین‌المللی». پژوهش حقوق و سیاست. سال ششم. ش 12، پائیز و زمستان.
 • قوام، عبدالعلی. (1384). روابط بین‌الملل: نظریه ها و رویکردها، تهران: سمت.
 • مشیرزاده، حمیرا. (1383 الف). « احیای مکتب انگلیسی در روابط بین‌الملل». فصلنامه سیاست خارجی. سال 18. شماره3، پاییز.
 • مشیرزاده، حمیرا. (1383ب). «مبانی فرانظری مکتب انگلیسی». پژوهش حقوق و سیاست. سال ششم. ش 12. پاییز و زمستان.
 • مشیرزاده، حمیرا. (1386). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل. تهران: سمت
 • مولانا، حمید و محمدی، منوچهر. (1388). سیاست خارجی ج. ا. ایران در دولت احمدی‌نژاد. تهران: دادگستر.
 • Agathangelou, A. M & ling, L. M. H. (2009). Transforming World Politics. London and New York: Routledge.
 • Goldman. Kjell. (2009). The Logic of Internationalism. New York: Routledge
 • Bull. H. (1977). The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. London: Macmillan.
 • Bull. H. (1979). “Human Rights and World Politics” in R.
 • Pettman. (ed). Moral Claims in World Affairs. London: Routledge.
 • Bull. H. (1984a). “Justic in International Relations”. The Hagey Lectures. Ontario: University of Waterlo.
 • Bull. H. (1984b). “The Revolt Against the West”. in H. Bull and A. Watson (eds). The Expansion of International Society. Oxford: Oxford University.
 • Bull. H and Watson, A. eds. (1984). The Expansion of International Society. Oxford: Oxford University.
 • Dunne, T. (1998). Inventing Interna tional Society: A History of the English School, Basingstoke.
 • Linklater, A. (1996/2001). “The English School” in Burchil, s. and Linklater, A. et al, Theories of Interna tional Relations. New York: Palgrave.
 • Vincent, R. J. (1987). “Western Concepts of Universal Moral Order”, British Journal of Interna tional Studies 4:20- 46.
 • Vincent, R. J. (1986). Humen Rights and International Relations. Cambridge University.
 • Wight,M. (1977) Systems and States, Leicester.
 • Wight,M. (1992) InternationalTheory:The Three Traditions. New York: Halmes and Meier.