تحلیل اسنادی از نسبت جمهوریت و اسلامیت در اندیشه امام خمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

در این پژوهش با عنایت به جایگاه محوری امام خمینی در گفتمان حاکم در نظام جمهوری اسلامی، به دنبال به بررسی روایت پژوهشگران ایرانی از اندیشه ایشان در خصوص نسبت جمهوریت و اسلامیت، برای یافتن روایت غالب دراین بین هستیم. محقق با بهره‌گیری از روش مطالعه اسنادی در مقام جمع‌آوری اطلاعات و نیز روش تحلیلی ـ توصیفی از یافته‌های آن، سعی در ارائه پاسخی به سؤالات مطروحه دارد. یافته پژوهشی به این صورت قابل ابراز است: در خصوص این نسبت، شاهد چهار گونه از روایت هستیم؛ پژوهش‌هایی که وجه ابزاری برای جمهوریت در اندیشه امام قائل هستند؛ پژوهش‌هایی که آن را دارای اصالت و جزئی از امهات اندیشه وی برمی‌شمارند؛ پژوهش‌هایی که پذیرش جمهوریت را بنا بر اقتضائات زمانی و اصل اجتناب‌ناپذیری می‌دانند و پژوهش‌هایی که بر وجه قانونیت اندیشه جمهوری در فهم اندیشه امام تأکید دارند. با این حال، وجه دوم، وجه غالب را تشکیل می‌دهد؛ لذا، به نظر می‌رسد ادراک جامعه علمی کشور از اندیشه امام خمینی، بر اصالت اندیشه جمهوری در نظم اندیشگی ایشان تأکید دارد و این که بین اسلامیت و جمهوریت تعارض ذاتی وجود ندارد، بلکه صرفاً باید هر یک در موضع خود نشاند و از همان منظر به آن را تحلیل گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Documentary analysis of the relationship between republicanism and Islamism in Imam Khomeini's thought

چکیده [English]

What keeps the idea of the republic in the center of attention of the political system and elevates it to the limit of a fundamental value is mainly due to the statements and emphasis of Imam Khomeini as the founder and main thinker of the Islamic Revolution. He is one of those who believe in the compatibility of Islam and democracy, and he has a deep belief in the role of the people in determining their destiny, and they consider the republic an element that realizes and guarantees the Islamic aspect of the system.

From the total of Persian-language research works, 4 general categories of researches can be mentioned; Researches that consider the Republic as a tool in Imam's thought; Researches that consider it original and a part of his thoughts; Researches look at it from the aspect of the legal text and researches that introduce the idea of republicanism as an unavoidable issue based on the expediency and expediency of the times in the Imam's thought. Although the second aspect is the dominant aspect; Therefore, it seems that the country's scientific community's perception of Imam Khomeini's thought points to the originality of the republican thought in his system of thought and that there is no inherent conflict between Islamism and republicanism, but each must be put in its position and from the same point of view analyze Therefore, the republic, in addition to the fact that it has its own rational foundations and evidences can be provided in the holy text and the behavior of the innocents (PBUH), which has been accepted as a form and the principle of the Shura can also to some extent confirm its authenticity. republican thought; However, Islam is the main core and software of governance, and the republic cannot be opposed to its basic principles and its certain destiny. Therefore, according to Iranian researchers, Imam Khomeini's view of the republic had originality and was accepted by him as one of the human achievements in the field of social life, in a way that can also guarantee and support Islamism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Imam Khomeini
  • republic
  • Islam
  • narrative research
  • political thought