تبیین جایگاه، مصادیق و ثمرات " قیام لله" از منظر امام خمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری

2 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- قم، دانشکده علوم قرآنی سبزوار- سبزوار، ایران

چکیده

امام خمینی یک عالم دور از اجتماع نبود و فعالیت های سیاسی را جزئی از وظایف دینی خود می پنداشت و با این دید به تحولی بنیادین و انقلابی اسلامی دست زد. سوال اصلی پژوهش این است که از منظر ایشان به عنوان یک شخص انقلاب آفرین، کدام مولفه در تربیت، تکامل و رسیدن به غایات آدمی موثرترین است. بعد از فهم چیستی این مولفه که همانا قیام لله است، ابعاد و مصادیق مختلف این قیام را برشمرده ایم. برای وصول به این هدف با مراجعه به سخنان امام از روش توصیفی- تحلیلی بهره برده ایم. یافته های ما بیان می کند در اندیشه امام، قیام لله از یک طرف تکیه گاه و از طرف دیگر محور تمامی مبانی فکری و اعتقادی دین مبین و شرع مقدس اسلام است. این قیام شؤون مختلفی دارد که از مبارزه با نفس آغاز می شود و با قیام بر ضد جهل و تفرقه ادامه می یابد و با توسل به عقل و علم و اتحاد به قیام بر ضد طاغوت بیرونی و تشکیل حکومت منجر می شود. حکومتی که سعی دارد با ایجاد تمدن نوین اسلامی، علاوه بر ارائه الگویی از حکومت معیار اسلامی به جهانیان، زمینه ساز حکومت واحد جهانی و زمینه ساز عصر ظهور باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the position, examples and results of "God's uprising" from the perspective of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • seyyed saeed aryanezhad 1
  • ali arabi ayask 2
1 Member of department of Islamic education Hakim Sabzevary university,_Sabzevar_ Iran
2 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- قم، دانشکده علوم قرآنی سبزوار- سبزوار، ایران
چکیده [English]

Throughout the history of Islam, many scholars have been prominent in the field of jurisprudence or other Islamic teachings and spiritual conduct, but the personality of Imam Khomeini cannot be defined in a single frame and format, and he is only a jurist, a philosopher, or a mystic, etc. knew In addition to being comprehensive, his personality was also complete. His scientific works, which are available to us, can confirm this and outline his scientific dimensions for us. His thoughts and views have a trans-temporal and trans-spatial validity and have still maintained their validity, and this has shown his deep and all-round awareness, which has caused the impact and fruition of the Islamic military.

Imam Khomeini was not a scholar away from society and he considered political activities as a part of his religious duties and with this view he embarked on a fundamental and revolutionary Islamic transformation. The main question of the research is that from his point of view as a revolutionary person, which component is the most effective in education, evolution and reaching human goals. After understanding what this component is, which is the uprising of Allah, we have listed the different dimensions and examples of this uprising.

To reach this goal, we have used the descriptive-analytical method by referring to Imam's words. Our findings show that in Imam's thought, the rise of God is on one hand the support and on the other hand the axis of all the intellectual and belief foundations of Mobin religion and the holy Islamic law. This uprising has various affairs, which starts with the struggle against the ego and continues with the uprising against ignorance and division, and by resorting to reason, knowledge and unity, it leads to the uprising against the external tyranny and the formation of the government. A government that tries to create a new Islamic civilization, in addition to presenting a model of Islamic standard government to the world, is the foundation of a global unified government and the foundation of the age of emergence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual uprising
  • Social uprising
  • Fight the oppressors
  • Formation of government
  • United world government
  • Imam Khomeini