تمایز سیاست و امر سیاسی در فلسفه‌ی سیاسیِ نوصدرائیان (مطالعه موردی اندیشه آیت‌الله جوادی آملی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری اندیشه سیاسی

چکیده

فلسفه سیاسی نوصدرائیان از خوانش های مسلط فقهی سیاست ایران است. آیت‌الله جوادی آملی از جمله نوصدرائیانی است که فلسفه سیاسی او بر سیاست ایران اثر گذار بوده است. پژوهش حاضر به این موضوع می پردازد. سوال محوری ما بررسی چگونگی اثرگذاری فلسفۀ سیاسیِ آیت‌الله جوادی آملی بر مباحث فلسفی و سیاسی ایرانِ معاصر با تاکید بر تمایزبین سیاست و امر سیاسی است ؟ فرضیه ما این است که آیت‌الله جوادی آملی با نگاهی وجودی و زیبایی‌شناسانه به امر سیاسی، مباحث خود درباب سیاست را طرح‌ریزی می‌کند که اساسش بر ولیِ فقیه انتصابی استوار است. نتایج بررسی ها نشان داد اساس فلسفه سیاسی او بر محور زیبایی شناسانه استوار است، در راس سیاست مد نظر او اعلم‌ترین فقیهِ عصر که از طرف خداوند منصوب شده است، قرار می‌گیرد که مجلس خبرگان رهبری وظیفه‌ی تعیینِ اعلمیت چنین فقیهی را بر عهده دارد چون انتخاب ولیّ توسط انسان‌های تحت ولایت امر هرگز قابل تصور نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The distinction between politics and politics in the political philosophy of the Neo-Sadrists (Case study of the thought of Ayatollah Javadi Amoli)

نویسنده [English]

  • akram bagheri
student in allame tabatabai
چکیده [English]

The political philosophy of the Neosadras is one of the dominant jurisprudential readings of Iranian politics. Javadi Amoli is one of the neo-Sadras whose political philosophy has influenced the philosophy of Iran. The present research deals with this issue. Our central question is to examine how the political philosophy of Javadi Amoli has an effect on the philosophical and political debates of contemporary Iran, with an emphasis on the distinction between politics and the political. Our hypothesis is that Javadi Amoli plans his discussions about politics with an existential and aesthetic view of the political matter, which is based on the appointment of the appointed jurist. The results of the investigations showed that the basis of his political philosophy is based on the aesthetic axis, at the head of politics in his opinion is the most knowledgeable jurist of the age who has been appointed by God, and the Assembly of Experts is responsible for determining the knowledge of such a jurist. is in charge because the selection of a guardian by the people under the guardianship was never imaginable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics
  • Political Affairs
  • Neo-Sadrists
  • Existential Affairs
  • Appointed Supreme Leader