تحلیل آسیب شناختی تهدیدات انقلاب اسلامی با تأکید بر نفوذ اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه فرهنگیان اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد نفوذ، به‌ویژه نفوذ اقتصادی در انقلاب اسلامی است. روش مورداستفاده در این مقاله، توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و اینترنتی است. فرض ما بر این است که دشمنان انقلاب در پی شکست در ابعاد سیاسی و نظامی، به پدیدة نفوذ رو آورده که یکی از مهم‌ترین این ابعاد بحث نفوذ اقتصادی است. این فرایند در قالب اشکال مختلف مانند قدرت نرم، تحریم‌های اقتصادی، رسانه‌ها، مذاکرات فرسایشی و نفوذ در میان مسئولان تصمیم‌گیر، انجام می‌گیرد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که کشورهای استعمارگر درصدد آن هستند تا با ابزارهای مختلف، مانند هژمونی سازمان‌های بین‌المللی، به‌منظور رسیدن به اهداف خویش بهره برده و کشورهای مورد تحریم را از پنجرۀ فشارهای اقتصادی وادار به تسلیم کنند. منفعل کردن نیروهای داخلی در برابر تحریم‌ها، افزایش ناامیدی نسبت به حل مشکلات اقتصادی، شکاف میان ملت و دولت و همچنین تضعیف محور مقاومت از دیگر اهدافی است که در همین راستا دنبال می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological analysis of the threats of the Islamic Revolution with emphasis on economic influence

نویسنده [English]

  • parviz jamshidimehr
farhangyan
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the dimensions of influence, especially economic influence in the Islamic Revolution. The method used in this paper is descriptive-analytical and uses library and Internet data. We assume that the enemies of the revolution, following the defeat in the political and military dimensions, have turned to the phenomenon of influence, and one of the most important dimensions of this phenomenon is the issue of economic influence. This process takes the form of various forms such as soft power, economic sanctions, the media, erosive negotiations, and influence among decision-makers.The findings of this study show that the colonial countries sought to use various tools such as the hegemony of international organizations to achieve their goals and force the sanctioned countries to surrender through the window of economic pressures. Passive internal forces in the face of sanctions, increasing frustration with solving economic problems, dividing the nation and the government, and weakening the axis of resistance are other goals that are pursued in this direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Influence
  • revolution
  • economy
  • West
  • sanctions