تبیین مبانی حکمرانی درخطبةفدکیه و مؤلفه‌های سیاسی امام خمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع علوم اسلامی کوثر

2 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) پردیس خواهران،

چکیده

حکمرانی متعالی الگویی حکومتی و مبتنی بر یک نظام ارزشی است که ارکان شکل­گیری جامعه الهی را تبیین می­نماید. این الگو در خطبه حضرت زهرا(س) برگرفته از تعالیم قرآنی است کهبا مسئلةامامت و ولایت گره خورده است؛ زیرا حکمرانی متعالی حکومتی است که قوانین آن بر اساس حاکمیت قرآن و با هدف اجرای احکام الهی در جامعه بنا شود. از این رو این پژوهش با روش کتابخانه­ای و توصیفی  ـ تحلیلی به دنبال استخراج مؤلفه­های حکومتی از خطبةفدکیه است؛ چرا که ضرورت تبیین آن با توجه به جایگاه والای حضرت زهرا(س) و درون­مایة قوی و غنی خطبة فدکیه، نقش مهمی را در ترسیم ولایت و حکمرانی متعالی می­کند که تمسک به آن تحقق جامعه­ اسلامی ـ الهی را برای همه ملت­ها تشکیل می­دهد. حضرت زهرا(س) در خطبة فدکیه با تبیین حاکمیت حقیقی خداوند، رهبری امام معصوم(ع)، ولایت و عدالت محوری؛ ارکان اصلی و مهم حکمرانی متعالی را برای همگان ترسیم می­نمایند و امام خمینی به‌عنوان یکی از رهبران دینی توانستند با تأسی از همین ارکان و با هدف اجرای احکام و قوانین الهی و احیای اسلام محمدی، حکومت جمهوری اسلامی را پایه­گذاری نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the principles of governance in Fadakiyeh's sermon and the political components of Imam Khomeini (RA)

نویسندگان [English]

  • samira qorbankhany 1
  • Tahereh Mohseni 2
1 Master of Interpretation and Quranic Sciences, Kowsar Islamic Sciences Complex
2 Assistant Professor, Faculty Member of Imam Sadegh (as) University, Sisters Campus
چکیده [English]

Transcendent governance is a government model based on a value system that explains the pillars of the formation of the divine society. This pattern in Fadakiyeh's sermon is derived from the Quranic teachings that are tied to the issue of Imamate and Wilayat. Because governance is a government whose laws are based on the rule of the Qur'an and with the aim of implementing divine decrees in the society. Therefore, this research seeks to extract the governmental components from Fadakieh's sermon; Because the need to explain it, considering the high position of Hazrat Zahrao in the strong theme of Fadakiyeh's sermon, plays an important role in drawing the province and governance, which adherence to it constitutes the realization of the divine society for the nations. Hazrat Zahra in Fadakieh's sermon by explaining God's sovereignty, leadership, guardianship and justice; They outline the main pillars of governance and Imam Khomeini, as one of the leaders, established the Islamic government with the foundation of these pillars and with the aim of implementing divine laws and reviving Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcendent Governance
  • Hazrat Zahra (PBUH)
  • Fadkiyeh Sermon
  • Imam Khomeini (RA)