بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشة امام خمینی و اندیشة غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی ، پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

چکیده

بدون شک یکی از مقوله‌های اساسی ماهیت انسان‌ها را مفهوم و ارزش آزادی تشکیل می‌دهد؛ به‌نوعی توسعه و شکوفایی استعدادهای فردی و جمعی به تحقق یافتن این ارزش بستگی دارد و چنانچه در راه این شکوفایی موانعی ایجاد گردد، به‌تبع ِآن نیز ممکن است قابلیت‌های فردی و جمعی نتوانند منصة ظهور پیدا کنند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای مفهوم آزادی در اندیشة امام خمینی و اندیشه غرب به انجام رسیده است؛ با این هدف، نوع تحقیق حاضر از حیث موضوعی، توصیفی؛ روش مورد استفاده به‌صورت مقایسه‌ای و ابزار گردآوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای است تا به این پرسش که در اندیشة امام خمینی و اندیشة غرب چه تفاوتی در برداشت از مفهوم و معنای آزادی وجود دارد، پاسخ مناسبی ارائه گردد. برای نیل به این هدف، ابتدا مفهوم آزادی از دیدگاه امام خمینی و سپس چند نمونه از اندیشمندان غربی مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت دستاورد پژوهش بدین‌صورت بوده است که آزادی از حیث معنا، مبانی، ماهیت، مرزها، محدوده، قلمرو، موانع و ریشة آن می‌بایست در بین دو دیدگاه مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار بگیرد. بر اساس این هدف، یافته‌های پژوهش دال بر این بوده است که آزادی در اندیشة غرب ریشة مادی دارد و محدودة آن بر اساس قوانین بشری است، درحالی‌که آزادی در اسلام بنا به اندیشة امام خمینی ریشة الهی و وحیانی دارد و محدودة آن بر اساس قوانین الهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Concept of Freedom in Imam Khomeini's Thought and Western Thought

نویسنده [English]

  • ehsan asgari
phd.student