فراترکیب آثار منتشره مرتبط با اندیشه سیاسی امام خمینی با تأکید بر روش‌شناسی پژوهش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام ، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

از آنجایی که اندیشة سیاسی امام خمینی زیربنا و شالودة عمدة نظم فکری حاکم بر اندیشه تأسیس جمهوری اسلامی ایران است؛ لذا هرگونه تلاش برای شناخت ماهیت این نظم سیاسی نوپدید در جهان معاصر، لاجرم از شناخت قریب به‌واقع از ماهیت، ارزش‌ها و سازوکارهای درونی نظام اندیشه‌ورزی سیاسی بنیان‌گذار آن است. ازاین‌رو، تلاش‌های نظری نه چندان پرتعداد برای تبیین اصول روش‌شناختی حاکم بر مطالعه و فهم اندیشة سیاسی ایشان از سوی پژوهشگران و کاوندگان علوم سیاسی کشور انجام پذیرفته و روش‌های مختلفی برای این امر پیشنهاد شده است.
نگارنده با هدف ارزیابی از میزان کارایی و اثربخشی روش‌های پیشنهادی موجود، درصدد است تا با بهره‌گیری از روش فراترکیب، روش مطلوب و کارآمد برای این امر را معرفی نماید. یافته‌های پژوهش حاضر بدین قرار است که فهم اندیشة سیاسی امام خمینی در چهارچوب قرائت نوگرایان فقهی معاصر یا همان جریان عقل‌گرای اجتهادی شیعی میسر بوده و خوانش ایشان از امر سیاسی نیز متأثر از همین فهم فقیهانه از سیاست است؛ لذا برخلاف آنچه برخی معتقدند، تقدم مصالح نظام اسلامی بر احکام اسلامی به‌نوعی کنار گذاشتن شریعت به نفع امر عرفی است. نگارنده بر این باور است که این رویکرد ناشی از فهم فقیهانه و نگرش نواندیشانة ایشان نسبت به امر دینی و قدسی است. در بُعد دوم این تحقیق که مسئلة روش فهم است، به نظر می‌رسد در باب روش‌شناسی مطالعة اندیشة سیاسی امام خمینی، عنصر زمان و مکان نقش محوری داشته و کاربست روش‌های متن‌گرا در کنار روش‌های برهانی ـ عقلی می‌تواند ظرفیت بالاتری برای فهم اندیشة سیاسی ایشان را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A combination of published works related to Imam Khomeini's political thought with emphasis on research methodology

نویسنده [English]

  • mohamad mahmodikia
p
چکیده [English]

Since Imam Khomeini's political thought is the main foundation of the intellectual order that governs the idea of establishing the Islamic Republic of Iran, therefore, any attempt to understand the nature of this emerging political order in the contemporary world necessarily requires a close understanding of the nature, values and internal mechanisms. It is his system of political thinking. Therefore, not so many theoretical efforts to explain the methodological principles governing the study and understanding of his political thought have been made by researchers and researchers of political science and various methods have been proposed for this purpose.
In order to evaluate the effectiveness of the existing proposed methods, the author intends to introduce a desirable and efficient method for this by using the meta-combined method. The findings of the present study are that the understanding of Imam Khomeini's political thought is possible in the context of the reading of contemporary jurisprudential modernists or the Shiite ijtihad rationalist current and his reading of politics is also influenced by this jurisprudential understanding of politics;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodology
  • Imam Khomeini
  • political thought
  • textualist method
  • political matter