تحلیل هرمنوتیکی متون دینی و زمینه سیاسی در حکومت صفویه با تأکید بر نقش فقهای شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان ، مدرس دانشگاه فرهنگیان اصفهان

2 دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی هرمنوتیکی متون دینی و زمینة سیاسی شکل‌گیری این متون در حکومت صفویه است که با فعالیت‌های فقهای شیعه به وقوع پیوست. حکومت صفوی سرآغاز یک تغییر مهم در تاریخ ایران برای انتقال قدرت از دولت‌های اهل تسنّن به اهل شیعه است و این تغییر بدون بازتفسیر متون دینی ممکن نخواهد بود. برای فهم فرآیندی که این تغییر را ممکن است روش هرمنوتیک اسکینر به‌کاررفته است. اسکینر از جمله اندیشمندانی است که علاوه بر توجه به متن و زمینه‌های شکل‌گیری آن، به قصد و نیّت نویسنده برای درک معنای متن تأکید دارد و به‌خوبی توانسته است در مراحل پنج‌گانۀ خود تحول ایدئولوژیک یا تحول در هنجار مرسوم یک جامعه را توضیح دهد. پرسش اصلی پژوهش این است که نقش فقهای شیعه در تغییر هنجار مرسوم دورة صفویه بر اساس هرمنوتیک اسکینر چه بوده است؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که دولت صفوی با همکاری فقهای شیعی در یک فرآیند تدریجی موفق شد این تغییر هنجار مرسوم را با متون دینی و توجه خاص به زمینه سیاسی آن روز رقم بزنند. درنتیجة این فرآیند، امکان انتقال از دولت سنّی و روایت‌های صوفیانه به روایت شیعی فراهم گردید و موجب شکل‌گیری هویت سیاسی جدید در ایران گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hermeneutic analysis of religious texts and political context in Safavid rule Emphasizing the role of Shiite jurists

نویسندگان [English]

  • parviz jamshidimehr 1
  • Hamid Nassaj 2
1 farhangyan
2 Associate Professor , Political Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

 
The purpose of this study is to study the hermeneutics of religious texts and the political context of the formation of these texts in the Safavid government, which took place with the activities of Shiite jurists. The Safavid rule marked the beginning of an important shift in Iranian history for the transfer of power from Sunni to Shiite governments. This change would not have been possible without reinterpreting religious texts. Skinner's hermeneutic method has been used to understand the process by which this change may occur. Skinner is one of the thinkers who, in addition to paying attention to the text and its context, emphasizes the author's intention to understand the meaning of the text and has been able to explain ideological change or change in the conventional norm of a society in its five stages. Give. The findings of this study show that the Safavid government, with the cooperation of Shiite jurists, succeeded in a gradual process to figure out this change in the norm with religious texts and special attention to the political context of the day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutics
  • Safavid period
  • religious texts
  • jurisprudence
  • political system
  • Skinner