تلفیق «قانون الهی» و «قانون طبیعی» در فلسفة آکوئینی و پیامد آن برای عرفی شدن سیاست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،

2 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس

3 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده

مباحث در باب نسبت «قانون الهی و قانون طبیعی» در بستر مباحث عقل و وحی، در جهان مسیحی تاریخی به قدمت قرون وسطی دارد. توماس قدیس یکی از متألهینی بود که در اواخر قرون وسطی، موضعی متفاوت نسبت به مواضع پیشین در باب نسبت قانون الهی و قانون طبیعی گرفت. به گونه‌ای که بستر فکری آکوئیناس تا زمانة او، دو گروه عمده را در بر می‌گرفت که به شکل متعارض، گروه نخست قائل به برتری وحی و به تبع آن قانون الهی بر عقل و گروه دوم قائل به برتری عقل بر وحی و همچنین قانون طبیعی بودند. آکوئیناس در این زمینه با وارد کردن فلسفة ارسطو، موضع سومی اتخاذ کرد که تلاش داشت تا نوعی «هماهنگی» میان عقل و وحی برقرار سازد و در حوزة حکمت عملی نیز این هماهنگی را در شکل تلفیق قانون الهی و قانون طبیعی دنبال کرد. این نوآوری آکوئیناس نتایج خود را در حوزة سیاست با محوریت دولت و قانون نشان داد که آن عرفی شدن سیاست بود. ازهمین‌رو، ما با بهره گرفتن از روش «متن- زمینه محور» کوئنتین اسکینر، فلسفة سیاسی آکوئیناس را در زمینة فکری آن مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conflation of “Divine Law” and “Natural Law” in Aquinian Philosophy and Its Outcome for Secularization of Politics

نویسندگان [English]

  • Babak Abasi 1
  • Kamal Pouladi 2
  • Seyyed Javad Mousavi 3
  • Ahmad Saei 1
1 Islamic Azad University Science and Research Branch
2 Islamic Azad University,, Law and Political Sciences
3 Guilan University Of Medical Sciences
چکیده [English]

There are certain debates on the proportionality of “Divine Law and Natural Law” in the context of rational discussions and revelation in the Christian world dating back to the Middle Ages. Saint Thomas was one of the theologians who took a different stance in late Middle Ages on proportionality of the Divine Law and the Natural Law. Until his time, the intellectual foundation of Aquinas encompassed two major contradicting groups, i.e. the first group prioritized revelation, consequently supporting superiority of Divine Law over reason and the second group favored superiority of reason over revelation and the Natural Law as such. Aquinas adopted a third approach by introducing Aristotelian philosophy, intending to establish a sort of “coordination” between reason and revelation. In terms of practical wisdom, he followed such coordination through conflation of Divine Law and Natural Law. Aquinas’s innovation manifested itself in politics with the centrality of state and law, i.e. secularization of politics. On this basis, we have studied Aquinas’s political philosophy through reviewing text- and thematic-based methodology of Quentin Skinner in its intellectual basis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thomas Aquinas
  • natural law and Divine law
  • reason and revelation
  • political philosophy
  • separation of church and state