درآمدی بر تاثیر آموزه «مشیت الهی» بر پذیرش حکومت مغولان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی

2 رییس دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید

چکیده

مقاله حاضر پیرامون این سوال مطرح شده است مقومات ایده «مشیت الهی» و تاثیر آن بر پذیرش و مشروعیت حکومت مغولان در ایران سده هفتم چیست. این سوال دو وجه دارد. اول اینکه چرا از میان پاسخ های ممکن به بحران اشغال ایران توسط مغولان این ایده «مشیت الهی» بود که برکشیده شد که در پاسخ به این سوال مباحث نظام تعالیم و قابلیت اعتبار این ایده و مقوله امنیت به میان آمد و وجه دوم به بحث پذیرش ومشروعیت حکومت مغولان در اندیشه عاملان اجتماعی که سعی در موجه جلوه دادن حکومت مغولان داشتند توجه دارد. به زعم مقاله حاضر ایده «مشیت الهی» و قوام آن از نگاه عاملانی که قائل به این ایده بودند قبل از اینکه از ضرورتی دینی ناشی شود ریشه های جامعه شناختی داشت. این مطالعه از ظرفیت های روش گفتمان چون «امکان» ، «استراتژی» و «قابلیت اعتبار» برای ایضاح هر چه بیشتر موضوع بهره مند شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Divine providence or human interest

نویسندگان [English]

  • vali mohammad Ahmadvand 1
  • Dr.Seywd Sadegh Haghighat 2
1 PhD of Political Sociology from Shahid Beheshti University
2 The head of political science department of Mofid university
چکیده [English]

The present article raises the question of what are the components of the idea of ​​"divine providence" and its impact on the acceptance and legitimacy of the Mongol rule in seventh century Iran. This question has two aspects. First, why among the possible answers to the crisis of the occupation of Iran by the Mongols was the idea of ​​"divine providence" that was raised, which in response to this question raised the issue of the system of education and the validity of this idea and security and secondly to the discussion of acceptance. And the legitimacy of the Mongol rule is in the minds of social agents who tried to justify the Mongol rule. According to the present article, the idea of ​​"divine providence" and its consistency had sociological roots from the point of view of those who believed in this idea before it arose from a religious necessity. This study has used the capacities of discourse methods such as "possibility", "strategy" and "credibility" to clarify the issue as much as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: "Divine Providence"
  • Legitimacy "
  • power "
  • Teachings "Security." Identity"